DIVA GO­DI­NE

‘ŽE­NA ŽE­NI NI­JE VUK ZBOG ŽE­NE, NE­GO ZBOG NA­ČI­NA NA KO­JI SE ONE ODGAJAJU’

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj - Na­pi­sa­la: Mia Fi­laj­dić Fo­to­gra­fi­je: Da­vo­rin Viš­njić/Pixsell

Ka­ko je bi­lo na na­šem pr­vom pa­ne­lu i tko su bi­li gos­ti

Na pr­vom pa­ne­lu u sklo­pu pro­jek­ta “Diva go­di­ne” su­dje­lo­va­le su Ne­ve­na Ren­de­li i Do­ra Pre­do­je­vić

– U mo­jem su pos­lu urednici i še­fo­vi bi­le uglav­nom že­ne, ali nji­ho­vi še­fo­vi bi­li su mu­škar­ci i ne­ka­ko su u vr­hu pi­ra­mi­de uvi­jek – mu­škar­ci. Me­đu­tim, mo­gu­će je da je že­na že­ni vuk, ali ne zbog sa­me že­ne, ne­go zbog čo­po­ra, zbog na­či­na na ko­ji se da­nas one odgajaju, u na­tje­ca­telj­skom du­hu jed­na pre­ma dru­goj, da bi na kra­ju tra­ži­le po­t­vr­du od mu­škar­ca ko­ji je na vr­hu te pi­ra­mi­de – rek­la je Ne­ve­na Ren­de­li na tri­bi­ni ma­ga­zi­na Diva odr­ža­noj u za­gre­bač­kom KIC-u. Da je te­ma “Že­na je že­ni vuk – is­ti­na ili pre­dra­su­da” ite­ka­ko po­go­đe­na po­t­vr­đe­no je ve­li­kim in­te­re­som pu­bli­ke i broj­nim ko­men­ta­ri­ma na druš­tve­nim mre­ža­ma. Uz Ne­ve­nu, pa­ne­lis­ti­ca bi­la je pre­vo­di­te­lji­ca i in­flu­en­ce­ri­ca Do­ra Pre­do­je­vić, ko­ja se os­vr­nu­la na to da že­na i ne­poz­na­toj že­ni tre­ba bi­ti pot­po­ra.

– Evo, pri­mje­ri­ce, ne­dav­no ak­tu­al­ne te­me s vo­ćem. Mis­lim da su mu­škar­ci odi­gra­li ite­kak­vu ulo­gu, ko­ja mi se ni­je svi­dje­la. Mis­lim da sam fe­mi­nis­ti­ca u pra­vom smis­lu te ri­je­či. Sva­ka že­na ima pra­vo raditi i od­lu­či­va­ti sa­ma za se­be, bi­ti maj­ka, pos­lov­na že­na ili sve odjed­nom a da nit­ko ne tre­ba pre­is­pi­ti­va­ti nje­zi­nu od­lu­ku. Svi mi uzi­ma­mo si pra­vo da ko­men­ti­ra­mo tu­đe od­lu­ke, pos­lo­ve, iz­gled, a pri­tom za­bo­rav­lja­mo na to da mo­ra­mo od­go­va­ra­ti za svo­je pos­tup­ke i ko­men­ta­re. Pri­je ne­go što ne­ko­ga osu­di­mo i uvri­je­di­mo, tre­ba­mo se za­pi­ta­ti ko­ju to te­ži­nu ima i kak­ve po­s­lje­di­ce mo­že ima­ti za ne­ko­ga dru­go­ga. Za­to i do­la­zi do ki­ber­ne­tič­kog vrš­njač­kog na­si­lja, tzv. cyber­bul­lyin­ga, i zlos­tav­lja­nja op­će­ni­to jer lju­di mis­le da pod iz­li­kom de­mo­kra­ci­je i is­kre­nos­ti mo­gu re­ći što god že­le, a ja sam od­ga­ja­na ta­ko da ako ne­mam što li­je­po re­ći, on­da i ne ka­žem – rek­la je Do­ra. Ne­ve­na se na­do­ve­za­la go­vo­re­ći o to­me ka­ko to funk­ci­oni­ra u po­dru­čju ro­di­telj­stva, o od­no­su maj­ki pre­ma dru­gim maj­ka­ma na druš­tve­nim mre­ža­ma.

– Na­da­la sam se da ću na druš­tve­nim mre­ža­ma na­ći po­dr­šku u svim onim te­škim i ne­poz­na­tim tre­nu­ci­ma ko­ji su me snaš­li. I bi­la sam ja­ko iz­ne­na­đe­na svi­me ti­me. Mno­ge su že­ne bi­le pu­ne po­dr­ške, ali bi­lo je ba­rem tri če­t­vr­ti­ne ko­men­ta­ra po­put “Ža­što si ro­di­la ako ti je te­ško?”, “Što se ža­liš?”, “Ja to is­to ta­ko, još i bo­lje!”. Ja­ko me iz­ne­na­di­la ta jed­na na­tje­ca­telj­ska at­mo­sfe­ra, tko će bi­ti bo­lja ma­ma. Jed­nom sam iz­ja­vi­la da je za­pra­vo ma­ma ma­mi vuk. Umjes­to da se po­dr­ža­va­mo u tim tre­nu­ci­ma ko­je sve pro­la­zi­mo, čes­to se skri­va­mo iza fa­sa­da i ne že­li­mo o to­me go­vo­ri

ti ka­ko ne bi­smo is­pa­le lo­še maj­ke. Ali tre­ba­mo jed­na dru­goj bi­ti po­dr­ška baš zbog onih ko­ji se na­đu u si­tu­aci­ji kad stvar­no ne­ma­ju ni­ko­ga da im po­mog­ne – rek­la je Ne­ve­na.

– Že­ne oko me­ne su am­bi­ci­oz­ne, li­je­pe, obra­zo­va­ne, snaž­ne, a umjes­to da bu­dem lju­bo­mor­na ili bu­dem vuk, sa­ma se­bi ka­žem da je to u re­du, ona ima to sve, ali idem i ja. Uvi­jek bi­ram da se na tak­ve že­ne ugle­dam i da mi bu­du mo­ti­va­ci­ja, umjes­to da im bu­dem za­vid­na. To bih svi­ma pre­po­ru­či­la – za­klju­či­la je Do­ra.

Mo­de­ra­to­ri­ca Ni­na Cvi­ja­no­vić, Ne­ve­na Ren­de­li i Do­ra Pre­do­je­vić - at­mo­sfe­ra je bi­la sjaj­na!

Di­vi­ne či­ta­te­lji­ce, dje­voj­ke sa sti­lom Je­le­na Žu­pa­rić-Ili­jić i Kris­ti­na Pr­gić

Ta­len­ti­ra­na pje­va­či­ca Ni­ka Tur­ko­vić i poz­na­ta in­flu­en­ce­ri­ca Pa­me­la Smo­lja­nić (li­je­vo); Ne­ve­na, Do­ra i urednica Dive Ves­na Bla­ško­vić (do­lje) Li­di­ja Gr­gu­rek iz Spe­ci­jal­ne bol­ni­ce Arit­he­ra s pri­ja­te­lji­com

Dra­ge goš­će: Ne­ra Sti­pi­če­vić i Mir­na Bu­če­vić (sa­svim go­re) te La­na Ka­ra­mar­ko (go­re)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.