INSTA-STYLE

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj -

Spli­ćan­ka Ma­ri­ja Čam­ber ot­kri­va svo­je fa­vo­ri­te za je­sen

Raz­go­va­ra­la:

Tor­bi­ca, Man­go, 349 kn Čiz­me, Za­ra, 549 kn znam što ću obu­ći, ne če­kaj me. Fot­ka me tko god stig­ne ili s kim sam u tom tre­nut­ku. Ma­ma, ta­ta, brat, pri­ja­te­lji­ce...

Ko­ji su tvo­ji sa­vje­ti za su­per fot­ku na Instagramu?

– Mis­lim da tu ne­ma sa­vr­še­ne for­mu­le. Ja­ko mi se svi­dio ne­dav­ni od­go­vor Ri­te Ru­mo­re, mo­ram ga po­no­vi­ti. Svi ima­mo raz­li­či­te pre­fe­ren­ci­je. Ono što je me­ni su­per fot­ka, ne mo­ra zna­či­ti da je te­bi, i obr­nu­to. Stvar­no je in­di­vi­du­al­no. Sva­ka­ko va­lja pri­pa­zi­ti na svje­tlost i am­bi­jent u ko­jem se fot­kaš!

Što bi sa­vje­to­va­la cu­ra­ma ko­je že­le pos­ta­ti po­pu­lar­ne na druš­tve­nim mre­ža­ma?

– Ja sa­ma za se­be ne sma­tram da sam po­pu­lar­na pa stvar­no ne znam ka­ko bih pot­pu­no od­go­vo­ri­la na to pi­ta­nje. Mis­lim da se vi­di i pri­mi­je­ti ka­da net­ko te­ži za tom “po­pu­lar­noš­ću”. Ge­ne­ral­no mi se to ne svi­đa. No, ka­ko bi se svi­dio ši­roj pu­bli­ci, uvi­jek je ti sa­vjet da bu­deš svoj/a, ne po­sus­ta­ješ i imaš ma­lu do­zu ko­mer­ci­jal­nos­ti.

Ka­ko bi ukrat­ko opi­sa­la svoj tre­nu­tač­ni stil? Ko­li­ko se on mi­je­njao una­trag pet go­di­na?

– Mis­lim da sve vi­še na­gi­nje udob­nos­ti, a is­to­vre­me­no i žens­tve­nos­ti. Vo­lim li­je­po iz­gle­da­ti, a to mo­gu samo ako mi je i udob­no. Ne že­li­te vi­dje­ti ka­ko sam iz­gle­da­la pri­je pet go­di­na. Ima­la sam cr­ve­nu ko­su i rock/me­tal fa­zu. To­tal­ni ek­s­trem!

Što ćeš no­si­ti ove je­se­ni? Daj nam ne­ko­li­ko ko­ma­da za ko­je mis­liš da će bi­ti glavni.

– Hit ko­mad su sva­ka­ko ka­uboj­ke u svim obli­ci­ma i bo­ja­ma. Uvi­jek je do­bro ima­ti do­bar sa­ko. Ta­ko­đer su hit i “ba­gu­et­te” tor­be u ko­je jed­nos­tav­no ni­šta ne sta­ne! Ja sam svo­ju na­ba­vi­la na Aso­su i obo­ža­vam je! Ne mo­ra­mo sve ima­ti. Ko­lek­ci­je se mi­je­nja­ju pre­br­zo pa uvi­jek ima­mo osje­ćaj da kas­ni­mo i ne­ma­mo naj­no­vi­je. Ku­pi­te ne­ko­li­ko sta­te­ment ko­ma­da ko­je će­te kom­bi­ni­ra­ti s kla­sič­ni­ji­ma iz or­ma­ra i out­fit ni­ka­da ne­će bi­ti do­sa­dan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.