LUKSUZ

Od ovih nam se ci­fri vr­ti u gla­vi, ali da, i to je Hr­vat­ska!

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj - Na­pi­sa­la Ma­ri­ja Pa­jić, Fo­to­gra­fi­je Pixsell, ar­hi­va Dive

Ko­je su naj­skup­lje stva­ri u Hr­vat­skoj i tko su im vlas­ni­ci

Ži­vi­mo u vre­me­nu u ko­jem su sa­to­vi pos­ta­li sku­pi kao no­vi sta­no­vi, a ni ci­pe­le vi­še ni­su ta­ko po­volj­ne. Osim ako ih kao i ve­ći­na na­ših su­gra­đa­na ne ku­pu­je­te na sni­že­nju. Mo­žda ne dje­lu­je­mo kao omi­lje­no igra­li­šte bo­ga­tih i slav­nih, ali luksuz u Hr­vat­skoj i te ka­ko pos­to­ji. Ig­no­ri­ra­li mi to ili ne, u Li­je­poj Na­šoj ži­ve lju­di ko­ji uju­tro umjes­to ka­ve is­pi­ja­ju šam­pa­njac, a na po­sao ne idu auto­bu­som, već he­li­kop­te­rom. Od ci­fri ko­je su nji­ho­va sva­kod­ne­vi­ca, za­vr­tjet će vam se u gla­vi! Jer ne­ma to­ga što da­nas ne­ma svo­ju ci­je­nu, zar ne?

Pu­ši­mo i pi­je­mo vi­še ne­go ve­ći­na Eu­rop­lja­na, pa mo­žda za­to i kra­će ži­vi­mo – ali u Hr­vat­skoj mno­gi su sprem­ni odri­je­ši­ti “ke­su” za raz­ne luk­suz­ne stva­ri. To po­t­vr­đu­ju i broj­na iz­vješ­ća, iz­me­đu os­ta­log, i ono ra­đe­no proš­le go­di­ne ko­je je po­ka­za­lo da je, gle­da­ju­ći od 2018. go­di­ne una­trag pet go­di­na pro­da­no čak 100.000 sta­no­va i 17.000 ku­ća na pros­to­ru Li­je­pe Na­še. Na­kon ove ve­li­ke stu­di­je naš­li su se Eko­nom­ski ins­ti­tut i Mi­nis­tar­stvo gra­di­telj­stva ko­ji su na 160 stra­ni­ca is­tak­nu­li za­nim­lji­ve po­dat­ke. Ni­je ni­kak­va taj­na da pro­sječ­na ci­je­na kva­dra­ta u Du­bro­vač­ko­ne­re­tvan­skoj žu­pa­ni­ji iz­no­si 28 tisuća ku­na, dok je naj­jef­ti­ni­ji kva­drat u Vu­ko­var­sko-sri­jem­skoj žu­pa­ni­ji “te­žak” sve­ga 2636 ku­na. Pa ta­ko za ci­je­nu jed­ne du­bro­vač­ke ga­ra­že mo­že­te ku­pi­ti kras­nu sla­von­sku vi­lu s po­gle­dom na Du­nav. Una­toč ovak­vim ba­jos­lov­nim ci­je­na­ma, po­tra­ga za ži­vot­nim pros­to­rom u Du­brov­ni­ku pos­ta­la je svo­je­vr­s­ni lov na vje­tre­nja­če. A ka­ko i ne bi ka­da ga po­sje­ću­je crème de la crème svjet­ske A lis­te. Sla­vi­ca Ec­cles­to­ne, Oprah Win­frey, brač­ni par Jay Z i Beyon­ce – du­ga­čak je po­pis svjet­skih zvi­jez­da ko­ji ni­su mo­gli odo­lje­ti ča­ri­ma ma­gič­nog Du­brov­ni­ka! Ovaj grad toliko je za­nim­ljiv mno­gi­ma da su ga svjet

ski me­di­ji pro­zva­li i hr­vat­skim Mon­te Car­lom! Ru­ku na sr­ce, ali ri­ječ luksuz kao da je pos­ta­la si­no­nim za grad pod­no Sr­đa! Čak se i Be­ver­ly Hil­ls mo­že po­sra­mi­ti po­kraj broj­nih du­bro­vač­kih vi­la. Jed­na od njih sva­ka­ko je i Vil­la Ame­lie, po mno­gi­ma naj­luk­suz­ni­ja vi­la u Hr­vat­skoj. Sa­gra­đe­na je proš­le go­di­ne za taj­no­vi­tog hr­vat­skog po­du­zet­ni­ka, a ima 700 če­tvor­nih me­ta­ra s čak 500 kva­dra­ta okuć­ni­ce. Da bis­te pres­pa­va­li u njoj u špi­ci se­zo­ne, mo­ra­li bis­te iz­dvo­ji­ti čak 35 tisuća ku­na za jed­nu noć. Ali što je to za grad u ko­jem šam­pa­njac cu­ri u po­to­ci­ma, po­go­to­vo ka­da su u pi­ta­nju vjen­ča­nja! U ovom pa­ra­lel­nom sve­mi­ru zva­nom Du­brov­nik – mno­gi će za sud­bo­nos­no DA iz­dvo­ji­ti de­set­ke mi­li­ju­na ku­na. Bez bri­ge, ve­ći­nom ima­ju stra­no dr­žav­ljans­tvo.

A net­ko je u ovoj zem­lji pra­vo ma­lo bo­gat­stvo spre­man iz­dvo­ji­ti za ci­pe­le. Naj­poz­na­ti­ja Pe­pe­lju­ga ko­ju smo pro­naš­li na hr­vat­skoj mod­noj sce­ni su­pru­ga je poz­na­tog Di­na­mo­va no­go­me­ta­ša Ize­ta Haj­ro­vi­ća Leyla, ko­ja svo­je čiz­mi­ce Sa­int La­urent vri­jed­ne 60 tisuća ku­na i op­to­če­ne s čak tri ti­su­će Swa­rov­ski kris­ta­la prak­tič­ki ču­va u se­fu. Iako bi vam za nje­zin par ci­pe­la tre­bao pri­li­čan kre­dit, pos­to­je i ne­što po­volj­ni­ji pri­mjer­ci ko­je će­te si ta­ko­đer mo­ći pri­ušti­ti kre­ne­te li šte­dje­ti OD­MAH! To ni­je slu­čaj s te­le­vi­zij­skom vo­di­te­lji­com Ni­ko­li­nom Ris­to­vić, ko­ja u svom or­ma­ru ima ci­pe­le Dsqu­ared2 vri­jed­ne 18.500 ku­na. To bi zna­či­lo da va­ša 62 pa­ra ci­pe­la vri­jed­nih 300 ku­na pa­ri­ra­ju nje­zi­nim kra­so­ti­ca­ma. Ko­li­ko Hr­va­ti­ce vo­le mo­du, i ni­je ne­ka taj­na. I kra­lji­ca es­tra­de poz­na­ti­ja kao Se­ve­ri­na svo­je di­zaj­ner­ske kr­pi­ce ne ot­pla­ću­je na ra­te jer na odje­ći jed­nos­tav­no ni­ka­da ni­je šte­dje­la. Ka­ko iz­gle­da šo­ping u ko­jem po­tro­ši­te 100.000 ku­na, ona si­gur­no vr­lo do­bro zna. A sve te kr­pi­ce po­ne­kad ku­pi i u ek­s­klu­ziv­nom hr­vat­skom con­cept sto­reu u ko­jem su tre­nu­tač­no dva naj­skup­lja ar­tik­la jak­na i suk­nja s pot­pi­som Sa­int La­uren­ta. Za njih bis­te tre­ba­li iz­dvo­ji­ti 70 tisuća ku­na, od­nos­no po­je­di­nač­no po 35 tisuća ku­na. Dva­de­set tri ti­su­će ku­na ma­nje, toč­ni­je 13 tisuća i 125 ku­na ko­šta tre­nu­tač­no naj­skup­lji par­fem ko­ji smo pro­naš­li kod Bo­ru­ta Mi­ha­li­ća u nje­go­voj nic­he par­fu­me­ri­ji. Ri­ječ je o 100 ml par­fe­ma Chy­pre Ex­tra­or­di­na­ire bren­da Ro­ja Par­fums cvjet­nih no­ta. Vo­di­te­lji­ce, glu­mi­ce i pje­va­či­ce lu­du­ju za kr­pi­ca­ma, a na­ši po­li­ti­ča­ri za sa­to­vi­ma! Mi­nis­tar Zdrav­ko Ma­rić vlas­nik je Ro­lexa vri­jed­nog 50.000 eura. No, ni­je on je­di­ni za­ljub­lje­nik u taj sku­po­cje­ni modni do­da­tak. I Ra­di­mir Ča­čić mo­že se po­hva­li­ti sa­tom vri­jed­nim čak 20.000 eura, ali što je to nas­pram ko­lek­ci­ona­ra Iva Sa­na­de­ra. Nje­go­va ko­lek­ci­ja, pro­cje­nju­je se, pe­nje se na vr­to­gla­vih 190 tisuća eura.

Okej, ne­moj­te mis­li­ti da su samo po­li­ti­ča­ri lu­di za sa­to­vi­ma, vo­le ih i nji­ho­ve ko­le­gi­ce. Me­đu njima i biv­ša gra­do­na­čel­ni­ca Kni­na Jo­si­pa Ri­mac, ko­ja u svo­joj bo­ga­toj ko­lek­ci­ji ima sat Car­ti­er vri­je­dan ot­pri­li­ke 30 tisuća ku­na. Taj iz­nos pri­lič­no je smi­je­šan ka­da vam ot­kri­je­mo slje­de­ći po­da­tak. Priča se po ku­lo­ari­ma da je u jed­noj za­gre­bač­koj pro­da­va­oni­ci sa­to­va pro­dan sat vri­je­dan 400 tisuća eura. Ku­pac se na­rav­no dr­ži u stro­goj taj­nos­ti, a tko je, mo­žda će­mo doz­na­ti ako već sa­da poč­ne­mo is­pi­ti­va­ti sve lju­de u svo­joj bli­zi­ni ko­li­ko je sa­ti.

I dok vi ma­šta­te o no­vom stro­ju za pra­nje po­su­đa ili već sad pla­ni­ra­te bu­džet za bo­žić­ni stol – broj­ne ko­lek­ci­onar­ke upra­vo u ovim tre­nu­ci­ma pre­tra­žu­ju bes­pu­ća vir­tu­al­nog svi­je­ta u po­tra­zi za još jed­nim sku­po­cje­nim me­zi­mi­ca­ma ko­ji­ma će ne­pri­mjet­no ‘ošte­ti­ti’ svoj ban­kov­ni ra­čun. Ne­što slič­no ra­de i hr­vat­ski no­go­me­ta­ši – samo ne s ci­pe­la­ma, već s auto­mo­bi­li­ma. Da, nji­hov su ži­vot uglav­nom li­je­pe že­ne, ra­skoš­ne vi­le – i na­rav­no, sku­po­cje­ni lju­bim­ci na četiri ko­ta­ča. Re­al­no, tko ne bi ta­ko ži­vio da je na nji­ho­vu mjes­tu? I dok pro­sje­čan auto­mo­bil u Hr­vat­skoj sto­ji ot­pri­li­ke 15 tisuća eura, auto­mo­bi­li

Ci­pe­le

zla­ta vri­jed­ne

na­ših va­tre­nih dje­ča­ka ko­šta­ju de­set, pe­de­set, pa i sto pu­ta vi­še. La­ič­ki re­če­no, to su auti ko­je si obič­ni smrt­nik jed­nos­tav­no ne mo­že pri­ušti­ti. I dok De­jan Lo­vren pre­fe­ri­ra nje­mač­ki di­zajn i po­pu­lar­nu „meč­ku“, pres­tiž­ni Fer­ra­ri Ve­dra­na Ćor­lu­ke bio bi naj­skup­lji auto­mo­bil u voz­nom par­ku na­še re­pre­zen­ta­ci­je da si Lu­ka Mo­drić ni­je pri­uštio Ben­tley Con­ti­nen­tal GT, za ko­ji je iz­dvo­jio dvos­tru­ko vi­še nov­ca – ot­pri­li­ke 4 mi­li­ju­na ku­na. To se zo­ve ima­ti naj­bo­lje od auto­in­dus­tri­je. Auto­mo­bil je to ko­ji vri­je­di kao vi­la u Opa­ti­ji ili dva bo­lja sta­na u Za­gre­bu. Sav ovaj im­pre­siv­ni voz­ni park na­ših zlat­nih mo­ma­ka ne­ki­ma je i da­lje ne­nad­ma­šan san. Baš kao i na­ma “obič­nim smrt­ni­ci­ma” da par­ki­ra­mo jah­tu u ne­dav­no otvo­re­noj naj­luk­suz­ni­joj ma­ri­ni Li­je­pe Na­še smje­šte­noj u pre­kras­nom Ro­vi­nju. Te sjaj­ne, br­ze, i ra­skoš­ne igrač­ke naj­bo­ga­ti­jih po­du­zet­ni­ka – du­gač­ke ne­ko­li­ko de­se­ta­ka me­tra, oprem­lje­ne di­zaj­ner­skim na­mje­šta­jem i naj­s­naž­ni­jim stro­je­vi­ma – ne­či­ja su stvar­nost. Pa ta­ko za­sad, su­de­ći po vir­tu­al­noj evi­den­ci­ji, naj­skup­lja jah­ta u vlas­niš­tvu jed­nog od naj­bo­ga­ti­jih Hr­va­ta vri­jed­na je 150 mi­li­ju­na ku­na.

Ipak, s po­čet­kom se­zo­ne, kad na Ja­dran na­hru­pe svjet­ski jah­ta­ši, bro­do­vi na­ših bo­ga­ta­ša dos­lov­no pad­nu u dru­gi plan. Po­go­to­vo kad Ro­man Abra­mo­vič i nje­go­vi pri­ja­te­lji ba­ce si­dro na li­je­pom pla­vom Ja­dra­nu. Po­kraj nji­ho­vih me­ga­lo­man­skih jah­ti bro­di­ce na­ših po­du­zet­ni­ka iz­gle­da­ju kao dje­čje igrač­ke, pa ih i oni, za­jed­no s na­ma mo­gu samo – pro­ma­tra­ti s oba­le.

U KU­LO­ARI­MA SE GO­VO­RI DA JE U

JED­NOJ ZA­GRE­BAČ­KOJ PRO­DA­VA­ONI­CI SA­TO­VA PRO­DAN SAT VRI­JE­DAN 400 TISUĆA EURA

No­će­nje u Vil­li Ame­lie sto­ji 35 tisuća ku­na (go­re i des­no), a Du­brov­ni­ku, naj­luk­suz­ni­jem hr­vat­skom odre­di­štu, ni­su odo­lje­li ni­ti Beyon­ce i Jay Z

Naj­skup­lji je par­fem u Hr­vat­skoj Chy­pre Ex­tra­or­di­na­ire bren­da Ro­ja Par­fums, ko­šta 13.125 kn, a pro­da­je se u par­fu­me­ri­ji Top

Naj­bo­lji no­go­me­taš na svi­je­tu, Lu­ka Mo­drić vo­zi Ben­tley Con­ti­nen­tal GT, vri­je­dan oko četiri mi­li­ju­na ku­na Naj­skup­lji odjev­ni ko­mad u Za­gre­bu tre­nu­tač­no je ova kož­na­ta suk­nja s pot­pi­som ku­će Sa­int La­urent i sto­ji 35 tisuća ku­na

Ni­ko­li­na Ris­to­vić lju­bi­te­lji­ca je li­je­pih ci­pe­la, a za ovaj je mo­del s pot­pi­som ka­nad­skog mod­nog dvoj­ca De­ana i Da­na Ca­te­na, poz­na­ti­jih kao Dsqu­ared2, iz­dvo­ji­la 18.500 kn!

Biv­ša gra­do­na­čel­ni­ca Kni­na Jo­si­pa Ri­mac čes­to no­si sa­to­ve kao modni do­da­tak, a u svo­joj zbir­ci ima i ovaj sve­vre­men­ski pri­mje­rak s pot­pi­som dra­gu­ljar­ske ku­će Car­ti­er Su­pru­ga di­na­mov­ca Ize­ta Haj­ro­vi­ća Leyla po­nos­na je vlas­ni­ca sku­po­cje­nih či­za­ma mar­ke Sa­int La­urent op­to­če­nih s tri ti­su­će Swa­rov­ski kris­ta­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.