ZLATO I SRE­BRO

Zvjez­da­ni sjaj ili sun­če­va ener­gi­ja? Dvi­je ma­ke-up pri­če, pod­cr­ta­ne gla­mu­rom, na­la­ze se na gran­ci iz­me­đu gla­mu­ra i ele­gan­ci­je. Za­jed­nič­ki im je spe­ci­fi­čan party ka­rak­ter!

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj -

Li­ce vo­li sjaj - usu­sret se­zo­ni eve­na­ta i slav­lja

Pr­vo i dru­go mjes­to ovih da­na u na­šoj koz­me­tič­koj sfe­ri osva­ja­ju zlato i sre­bro. Na ne­ki na­čin ovi su sti­lo­vi kon­tras­t­ni jer je sre­br­na na hlad­noj, a zlat­na na to­ploj stra­ni ko­lo­ris­tič­ke pri­če, no na kre­ativ­nom ma­ke-up po­dru­čju one ima­ju za­jed­nič­ku pri­ču. Kom­bi­ni­ra­ne su u raz­nim sje­ni­li­ma i hig­hlig­h­te­ri­ma, a on­da i ruževima ko­ji ima­ju se­de­fas­ti film. S dru­ge stra­ne, niz tren­do­va s mod­ne pis­te pred­la­že ove to­no­ve u so­lo iz­da­nju – sre­br­ne su vi­še sve­mir­ske, a zlat­ne za gla­mur i ra­skoš. Ako ste za mi­ni­ma­li­zam, ovi to­no­vi ide­al­ni su na kap­ci­ma jer otva­ra­ju po­gled i oči či­ne sjaj­ni­ji­ma! Is­to­vre­me­no, for­mu­le u ka­me­nu li­cu da­ju zdrav, svjež iz­gled.

Na­pi­sa­la: Du­brav­ka Pr­pić Zna­or, Fo­to­gra­fi­je: Shut­ter­stock, Ar­hi­va Dive

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.