BIPA FASHION.HR

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj -

Iz­vje­štaj s naj­ve­ćeg mod­nog do­ga­đa­ja u Hr­vat­skoj

Pod po­kro­vi­telj­stvom bren­da No­el­le, Sever je broj­nim uzva­ni­ci­ma pri­pre­mio per­for­mans za pam­će­nje te još jed­nu u ni­zu ko­lek­ci­ja pre­poz­nat­lji­vog di­zaj­ner­skog pot­pi­sa.

Ključ­ni ko­ma­di kao vin­ta­ge jak­ne in­s­pi­ri­ra­ne 70-im go­di­na­ma, neo­bič­na cvjet­na oglav­lja i os­ta­li pre­poz­nat­lji­vi dodaci za ko­su po­put raj­fo­va te na­rav­no ra­skoš­ne du­ge ha­lji­ne i suk­nje pos­ta­li su okos­ni­com nove ko­lek­ci­je i ul­ti­ma­tiv­ni su sim­bol pre­poz­nat­lji­vog Se­ve­ro­vog di­zaj­ner­skog pot­pi­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.