MLADA NI­JE ODBJEGLA, SAMO SNIMA KAMPANJU

Večernji list - Hrvatska - Diva - - News -

Kam­pa­nja hr­vat­skog bren­da Royal Bri­de snim­lje­na na uli­ca­ma Za­gre­ba pred­stav­lja pre­kras­nu že­nu u ubr­za­nom tem­pu ži­vo­ta, ali opet bes­pri­je­kor­no sre­đe­nu, baš onak­vu kak­va ona za­is­ta i jest ka­da je u pi­ta­nju oda­bir vjen­ča­ni­ce i pri­pre­ma za po­se­ban dan. Brend se po­no­si svo­jim ruč­no ra­đe­nim vjen­ča­ni­ca­ma te po­nu­dom ko­ja, osim kla­sič­nih mo­de­la, ima i kra­će, ne­ko­nven­ci­onal­ni­je vjen­ča­ni­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.