No­va ko­lek­ci­ja Di­ane Vi­lje­vac

Večernji list - Hrvatska - Diva - - News -

Brend Di­ane Vi­lje­vac, ko­ji je poz­nat po žens­tve­nim, ele­gant­nim, ali pri­je sve­ga no­si­vim mo­de­li­ma, ove se­zo­ne je u pre­poz­nat­lji­vu es­te­ti­ku unio iz­ne­na­đe­nja i neo­če­ki­va­ne pro­mje­ne. - Kao i uvi­jek, na­gla­sak ove ko­lek­ci­je stav­ljen je na že­nu, nje­zi­nu sna­gu i hra­brost, no umjes­to da, kao do sa­da, fokus bu­de na si­gur­nim mo­de­li­ma ko­ji pra­te li­ni­ju ti­je­la, ovog pu­ta mo­de­li su ja­či, dra­ma­tič­ni­ji i odvaž­ni­ji - opi­su­je di­zaj­ne­ri­ca ko­lek­ci­ju ko­ja bro­ji 20 ko­ma­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.