KILLER EFFECT IVANA ALDUKA

Večernji list - Hrvatska - Diva - - News -

Ivan Al­duk i ovaj je put us­pio na ino­va­ti­van na­čin pred­sta­vi­ti svo­ju no­vu ko­lek­ci­ju od čak 52 mo­de­la na ko­joj je ra­đe­no po­s­ljed­nja tri mjeseca, a ko­ja je već dos­tup­na u di­zaj­ne­ro­vu showro­omu. Ko­lek­ci­ja je te­me­lje­na na bro­kat­nim tka­ni­na­ma s uzor­kom, 3D čip­ka­ma te tka­ni­na­ma od ti­la op­to­če­nim ša­re­nim šljo­ki­ca­ma ko­je da­ju kul, “ubo­jit” efekt oku­pan bo­ja­ma - ka­ko sam na­ziv ko­lek­ci­je “Killer effect” i su­ge­ri­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.