DE­FI­NI­TIV­NO NI­JE SAMO ZA BA­KI­CE!

Co­co Cha­nel in­s­pi­ra­ci­ju je pro­naš­la u lju­bav­ni­ko­vu or­ma­ru, os­ta­lo je po­vi­jest

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Trend -

Ma­te­ri­jal ko­ji se s pu­nim pra­vom mo­že svr­sta­ti me­đu sve­vre­men­ske kla­si­ke upra­vo je tvid. Ot­ka­ko je dav­ne 1924. Co­co Cha­nel obo­ga­ti­la mod­nu in­dus­tri­ju žen­skim kom­ple­tom od ovog ma­te­ri­ja­la, u di­zaj­ner­ske i high street asor­ti­ma­ne on se vra­ća sva­ke se­zo­ne odi­šu­ći uvi­jek do­bro­doš­lim fran­cu­skim chi­com. Ga­bri­el­le ‘Co­co’ Cha­nel za ori­gi­nal­nu ide­ju dvo­di­jel­nih kos­ti­ma od tvi­da in­s­pi­ra­ci­ju je pro­naš­la u mu­škoj sport­skoj odje­ći svog lju­bav­ni­ka, wes­t­mins­ter­skog voj­vo­de, sma­tra­ju­ći da je muška odje­ća udob­ni­ja od žen­ske. Nas­to­je­ći pri­la­go­di­ti mu­šku odje­ću že­na­ma, u tvid je im­ple­men­ti­ra­la nove bo­je i ma­te­ri­ja­le, a nje­zi­na uska suk­nja i jak­ni­ca bez ovrat­ni­ka od ove tka­ni­ne stek­la je svjet­sku po­pu­lar­nost i odr­ža­la se na mod­noj sce­ni sve do da­nas.

Ka­ri­ra­ni ka­put od tvi­da, Za­ra, 399 kn Ha­lji­na na kop­ča­nje, Man­go, 449 kn Tvid se sjaj­no sla­že s tar­tan-uzor­kom, ova mod­na si­ner­gi­ja jed­na je od naj­češ­ćih va­ri­jan­ti ko­ju fa­shi­onis­ti­ce jed­nos­tav­no obo­ža­va­ju

Na­pi­sa­la Mia Fi­laj­dić Fo­to­gra­fi­je Go­ran Či­žme­ši­ja, Ar­hi­va Dive

Bež du­gač­ki ka­put, Ka­te Spa­de New York, Out­net, 322 eura Jak­na s V iz­re­zom, Man­go, 449 kn Ha­lji­na s krat­kim ru­ka­vi­ma, Man­go, 449 kn Krat­ka jak­ni­ca, Rag & Bo­ne, Out­net, 403 eura Jak­na s krag­nom i dže­po­vi­ma, Man­go, 449 kn

Ze­le­ni sa­ko s dvo­red­nim kop­ča­njem, Mi­sso­ni, Out­net, 785 eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.