VI­ŠE NI­JE MONOTONA ZA­HVA­LJU­JU­ĆI NJIMA

Bo­rut Mi­ha­lić, Jo­sip Te­ši­ja, To­mis­lav Ba­ho­rić, Mar­ko To­lja, Mi­ran Kur­s­pa­hić, Vla­ho Ar­bu­lić – samo su ne­ki od mu­ška­ra­ca u Hr­vat­skoj svjes­nih svo­ga sti­la

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Neki Novi Muškarci - Na­pi­sa­la: Du­brav­ka Pr­pić Zna­or Fo­to­gra­fi­je: Go­ran Či­žme­ši­ja, Pixsell, ar­hi­va Dive Lo­uis Vu­it­ton je do­la­skom Vir­gi­la Ablo­ha na­pra­vio smje­li za­okret

No­vi­ja mod­na po­vi­jest že­nu pos­tav­lja na pi­je­des­tal sti­la nu­de­ći joj, od­nos­no na­ma, br­do iz­bo­ra, out­fi­ta, ču­da i ču­de­sa. I dok smo mi u šo­pin­gu, na­ši fra­je­ri uglav­nom se do­sa­đu­ju od mu­ke i okre­ću oči­ma ra­zvu­če­ni po ogra­di šo­ping-cen­tra če­ka­ju­ći da mi, nji­ho­ve cu­re, že­ne i da­me, za­vr­ši­mo s uži­va­njem u pre­pu­nim, ša­re­nim du­ća­ni­ma. A sni­že­nja, raz­ni blag­da­ni i ini ire­le­vant­ni po­vo­di priv­la­če nas u šo­ping kao mu­he na lje­pi­lo! Ipak, u po­s­ljed­nje vri­je­me stva­ri se mi­je­nja­ju, a jed­nos­ta­van po­gle­da na uli­ce, even­te i cr­ve­ne te­pi­he, pa čak i kod nas, do­no­si ne­ku no­vu, svje­žu sli­ku. Ni za mom­ke si­tu­aci­ja vi­še ni­je toliko monotona. Ko­nač­no, i oni su se po­če­li ba­vi­ti vlas­ti­tim sti­lom!

Is­to­vre­me­no, vo­de­ći svjet­ski bren­do­vi na pis­ta­ma pred­stav­lja­ju za­nim­lji­vu stil­sku di­na­mi­ku pa bren­do­vi po­put Di­ora, Lo­uis Vu­it­to­na, Vir­gi­la Ablo­ha, Dri­es van No­te­na, Ba­len­ci­age, Hu­go Boss i mno­gi dru­gi nu­de re­kre­ira­nu kla­si­ku pod­cr­ta­nu sta­te­ment de­ta­lji­ma. Do sa­da su uglav­nom di­zaj­ne­ri žen­skih ko­lek­ci­ja bi­li zvi­jez­de, no po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na ta ti­tu­la pri­pa­da di­zaj­ne­ri­ma mu­ških ko­lek­ci­ja – Kim Jo­ne­su, ko­ji ra­di Di­or i Vir­gi­lu Ablo­hu iz ku­će Lo­uis Vu­it­ton (Vir­gil je nas­li­je­dio Ki­ma na mjes­tu art di­rek­to­ra LV-a). Njih dvo­ji­ca ima­ju go­to­vo sta­tus ce­le­brityja, Kim ne­što ma­nje, a Vir­gil ne­što vi­še, jer sve što do­tak­ne taj di­zaj­ner pre­tva­ra u zlato. Iza se­be ima niz su­rad­nji – od Ni­kea do Ikee. Za je­sen­sku se­zo­nu obo­ji­ca spo­me­nu­tih di­zaj­ne­ra pred­la­žu out­fi­te u jed­noj ni­jan­si, a si­va ili ne­ka dru­ga dim­na ni­jan­sa od gla­ve do pe­te nji­ho­va je omi­lje­na. Na­rav­no, tu su i ar­my ele­men­ti jer odi­je­lo u vi­šes­loj­noj iz­ved­bi pri­mjer je sa­vr­še­nog ta­ilo­rin­ga in­s­pi­ri­ra­nog uni­for­mom. Odi­je­lo je op­će­ni­to pos­ta­lo po­želj­no u dnev­noj va­ri­jan­ti uz te­ni­si­ce ili čiz­me, a po­ne­kad pod­sje­ća i na grun­ge. Ne­ka no­va kla­si­ka zav­la­da­la je or­ma­ri­ma, a tu su i ko­šu­lje i ves­te jer taj re­tro­mo­ment da­nas dje­lu­je ta­ko mo­der­no.

Kre­aci­je i kom­bi­na­ci­je idu ko­rak na­pri­jed jer i deč­ki se vo­le sre­di­ti pa vi­še ni­su samo po ka­fi­ći­ma u cen­tri­ma, već ite­ka­ko ula­ze s in­te­re­som i zna­ju što i ka­ko iz­a­bra­ti. Ili sa­vjet tra­že

Mar­ko To­lja nje­gu­je mo­der­ni re­tros­til, ko­ji je sa­vr­še­no svla­dao

Bo­rut Mi­ha­lić, To­mis­lav Ba­ho­rić, Jo­sip Te­ši­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.