Mo­gu slo­bod­no ka­za­ti da su mo­ji pre­ci do ju­čer ču­va­li ov­ce i ko­ze u kož­na­tim na­ti­ka­ča­ma s pot­pla­ti­ma od gu­me, auz to su no­si­li ča­ra­pe od ov­čje vu­ne. Bez et­no­ele­me­na­ta i Dal­ma­tin­ske za­go­re ne bi bi­lo ni mog sti­la, ka­že Jo­ško Te­ši­ja

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Neki Novi Muškarci - Bur­ber­ry je ta­ko­đer os­vje­žio svoj poz­na­ti kla­sič­ni iz­ri­čaj

nuo, nje­go­ve su kom­bi­na­ci­je za­nim­lji­vo ar­tis­tič­ke.

– Stil sam iz­gra­dio pod utje­ca­jem svo­je obi­te­lji – ka­že mi Te­ši­ja – moj je ta­ta uvi­jek bio svoj, dok je ma­ma vjer­na kla­si­ci. S go­di­na­ma sam za­vo­lio avan­gar­du, ona vo­li me­ne i ja nju! Cr­na je za me­ne eman­ci­pa­ci­ja svih bo­ja, a is­to­vre­me­no da­je ma­lo mis­tič­nos­ti. Sre­tan sam što u Hr­vat­skoj ima­mo ne­ko­li­ko avan­gard­nih di­zaj­ne­ra, čast mi je da s njima i nji­ho­vim ra­dom imam po­se­ban od­nos – to su To­mis­lav Ba­ho­rić i nje­gov Spi­rit by T.B. i na­kit La­pi­da­ri­um. Čes­to u po­s­ljed­nje vri­je­me no­sim na­ti­ka­če i ča­ra­pe, to je utje­caj mog za­vi­ča­ja, et­no­mo­ment. Mo­gu slo­bod­no ka­za­ti da su mo­ji pre­ci do ju­čer ču­va­li ov­ce i ko­ze u kož­na­tim na­ti­ka­ča­ma s pot­pla­ti­ma od gu­me, a uz to su no­si­li ča­ra­pe od ov­čje vu­ne. Bez et­no ele­me­na­ta i Dal­ma­tin­ske za­go­re ne bi bi­lo ni mog sti­la. S dru­ge stra­ne, ci­je­li se svi­jet tre­nu­tač­no os­vješ­ću­je eko­lo­gi­jom, za­to pred­la­žem da se vra­ti­mo na­šim tra­di­ci­ja­ma. Vra­ti­mo se jed­nos­tav­nos­ti, bit će­mo opet svo­ji i uni­kat­ni – sma­tra Te­ši­ja. Po­ne­kad odi­je­va cr­ne suk­nje te is­ti­če ka­ko je to – sim­bol pra­po­vi­jes­ti jer mu­ška­rac u tak­vim odjev­nim pred­me­ti­ma za nje­ga pred­stav­lja sna­gu, hra­brost i za­šti­tu te ot­kri­va či­nje­ni­cu da je dru­ga­či­ji. I Te­ši­jin omi­lje­ni hr­vat­ski modni di­zaj­ner mu­ških ko­lek­ci­ja, To­mis­lav Ba­ho­rić, ko­ji pot­pi­su­je Spi­rit by T.B., co­ol je lik za se­be.

– Pris­ta­ša sam nul­tog stup­nja odi­je­va­nja, a to zna­či da su mo­ja ba­za ma­ji­ca i tra­pe­ri­ce, ko­jih imam u raz­nim ni­jan­sa­ma – ot­kri­va Ba­ho­rić. – Čes­to no­sim slo­je­ve i odje­nem bi­je­lu ma­ji­cu is­pod cr­ne. Iako po­ne­kad iz­gle­da kao da sam stal­no u is­tom, cr­nih ma­ji­ca i tra­pe­ri­ca imam na de­set­ke. Po­seb­nu po­zor­nost po­sve­ću­jem Pre­mi­ata i Y3 te­ni­si­ca­ma, a svoj na­iz­gled jed­nos­ta­van lo­ok vo­lim za­okru­ži­ti do­brim na­oča­la­ma, sa­tom i ša­lom. Zi­mi vo­lim no­si­ti asi­me­trič­ne kož­na­te jak­ne te sta­te­ment ka­pu­te iz vlas­ti­te ko­lek­ci­je, a uz ka­pu­te vo­lim skin­ny je­ans i baj­ker­ske čiz­me.

Vlas­nik do­brog sti­la je i naš pje­vač Mar­ko To­lja. Nje­go­va odi­je­la, sa­koi i gen­tle­man­ski styling ide­al­na su in­s­pi­ra­ci­ja za mno­ge pos­lov­nja­ke i one ko­ji se že­le po­seb­no sre­di­ti. Iako je mod­na sce­na raz­no­li­ka, taj re­tro umi­ve­ni stil i da­lje je pos­to­jan, što­vi­še, po­ja­čan je u po­s­ljed­nje vri­je­me no­vim iz­a­zo­vi­ma, kro­je­vi­ma i kom­bi­na­ci­ja­ma, mno­go kre­ativ­ni­ji­ma ne­go pri­je. Kre­ati­vac na sce­ni je i Mi­ran Kur­s­pa­hić jer je nje­gov modni oda­bir uvi­jek za­nim­ljiv, auten­ti­čan i pod­cr­tan pom­no bi­ra­nim re­tro­de­ta­lji­ma. Sa­koi, odi­je­la, raz­ne ma­ra­me i bo­je ka­rak­te­ris­tič­ne su za taj iz­u­zet­no za­nim­lji­vi bo­em­ski styling! Spe­ci­fi­čan lik je i pje­vač Lu­ka Ni­že­tić jer nje­gov grun­ge-ar­my stil od­lič­na je lek­ci­ja fra­je­ri­ma ko­ji že­le iz­gle­da­ti do­bro i ca­su­al. Ka­ri­ra­ne ko­šu­lje, ma­ji­ce i za­pra­vo jed­nos­tav­na mod­na for­mu­la, pod­cr­ta­na čiz­ma­ma, od­li­čan je out­fit za ur­ba­nog fra­je­ra ko­ji vo­li tren­do­ve, ali dje­lu­je ja­ko co­ol! Iz svi­je­ta ma­ne­kens­tva na

Mi­ran Kur­s­pa­hić sa­mo­uvje­re­no no­si raz­ne mod­ne sti­lo­ve i za­is­ta mo­že is­fu­ra­ti baš sve styling lis­tu sti­že Vla­ho Ar­bu­lić, poz­na­va­telj no­vih tren­do­va i obo­ža­va­telj ca­su­al sti­la ko­ji tre­nir­ku no­si kao do­bar dnev­ni out­fit. Kod nje­ga su stva­ri dos­ta jed­nos­tav­ne i ko­lo­ris­tič­ki mi­ni­mal­ne, što po­ka­zu­je da je – ma­nje je vi­še – uvi­jek do­bra for­mu­la. Na na­šoj mu­škoj stil­skoj sce­ni stva­ri se ite­ka­ko mi­je­nja­ju, sve vi­še mu­ška­ra­ca raz­miš­lja o odje­ći ko­ju no­si te že­li iz­gra­di­ti stil. To is­to­vre­me­no zna­či da se sve vi­še bri­nu o se­bi! Od naj­bo­ljih mu­ških tren­do­va ko­ji se da­nas mi­je­ša­nju i po­ma­lo prek­la­pa­ju tu su re­de­fi­ni­ra­na kla­si­ka, ar­my, dan­dy i taj tam­ni mi­ni­ma­lis­tič­ko-avan­gard­ni… To su si­gur­ne for­mu­le za do­bar stil. Div­no je vi­dje­ti sre­đe­nog mu­škar­ca ko­ji je svjes­tan sti­la ko­ji no­si!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.