La­ga­no sa­vr­šens­tvo iz YSL

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty News -

Ka­ri­ka ko­ja je ne­dos­ta­ja­la u por­t­fe­lju pu­de­ra i ko­rek­to­ra bez ulja ALL HOURS sa­da je ov­dje: pu­der za fik­si­ra­nje ko­ji pru­ža mat iz­gled ka­ko bi va­ša koža bi­la

bez pre­tje­ra­nog sja­ja 24 sa­ta. Na ras­po­la­ga­nju je 5 ni­jan­si ko­je su

kom­ple­men­tar­ne sa ni­jan­sa­ma te­ku­ćeg pu­de­ra te jed­na uni­ver­zal­na

ni­jan­sa. (470 kn, Do­uglas)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.