NE­KA KOŽA OSTANE VLAŽNA

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty News -

Ce­ra­mi­di su mo­le­ku­le li­pi­da ko­je se na­la­ze u rož­na­tom slo­ju ko­že gdje su zas­luž­ni za oču­va­nje za­štit­ne ba­ri­je­re ko­ja sp­rje­ča­va gu­bi­tak vo­de i po­ma­že ko­ži os­ta­ti vlažna. Je­dan su od omi­lje­nih sas­to­ja­ka hi­dra­tant­nih pro­izvo­da ko­ji stva­ra pri­rod­ni za­štit­ni sloj ko­že, a od vi­tal­nog je zna­ča­ja za za­dr­ža­va­nje vla­ge u njoj. Va­šoj ko­ži tre­ba - kre­ma GlamGlow Glows­tar­ter

Mo­is­tu­ri­zer Nu­de

(50 ml, 419 kn, Do­uglas).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.