MLIJEKO VINDIJA U NO­VOJ, EKOLOŠKI ODRŽIVIJOJ AMBALAŽI

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Dobre Ideje -

Vindija pred­stav­lja omi­lje­no ‘z bre­gov mlijeko u no­vom Te­tra Brik Asep­tic Ed­ge pa­ki­ra­nju s je­dins­tve­nim če­pom Win­gCap 30 ko­ji se otva­ra u samo jed­nom ko­ra­ku!Gru­pa Vindija, u go­di­ni u ko­joj sla­vi ve­li­ki ju­bi­lej – 60 go­di­na ino­va­ci­ja, su­vre­me­nih teh­no­lo­gi­ja u pos­lo­va­nju i pos­tav­lja­nja no­vih stan­dar­da na tr­ži­štu – nas­tav­lja vri­je­dan inves­ti­cij­ski cik­lus ko­ji joj je do­nio ti­tu­lu prve hr­vat­ske kom­pa­ni­je ko­ja je na tr­ži­šte pla­si­ra­la ekološki pri­hvat­lji­vi­ju Te­tra Brik Asep­tic Ed­ge amwba­la­žu. To ino­va­tiv­no pa­ki­ra­nje, ko­je obje­di­nju­je dojm­ljiv di­zajn i naj­no­vi­je teh­no­lo­gi­je, iz­ra­đe­no je od 71-pos­tot­nog ob­nov­lji­vog ma­te­ri­ja­la, či­me je sma­nje­na emi­si­ja ug­lji­ko­va di­ok­si­da, kao i utje­caj plas­ti­ke na oko­liš, što je u skla­du s du­go­roč­nom druš­tve­no od­go­vor­nom i eko­lo­škom po­li­ti­kom Gru­pe Vindija. Cje­lo­kup­ni asor­ti­man ‘z bre­gov traj­nog mli­je­ka, mli­je­ka s do­da­ci­ma i funk­ci­onal­nih mli­je­ka te vrh­nja za ku­ha­nje i šlag s pre­poz­nat­lji­vim pot­pi­som Kva­li­te­ta Vindija na po­li­ca­ma pos­tup­no će do­la­zi­ti u no­vom, su­vre­me­nom pa­ki­ra­nju od 1 li­tre i od 0,5 li­tre.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.