Mje­sec prirodne koz­me­ti­ke u dm-u

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Dobre Ideje -

Kre­me, mas­la­ci, šam­po­ni, sa­pu­ni, pi­lin­zi, bal­za­mi, de­zo­do­ran­si... Ko­li­ko čes­to raz­miš­lja­te o sas­ta­vu pre­pa­ra­ta ko­je na­no­si­te na ko­žu i ko­ji dos­pi­ju u vaš or­ga­ni­zam? Ako je od­go­vor čes­to, on­da je po­nu­da u dm-u ti­je­kom stu­de­nog kao stvo­re­na za vas! Čak i ako do sa­da nis­te ko­ris­ti­li pro­izvo­de prirodne koz­me­ti­ke, sa­da je ide­alan tre­nu­tak da ih is­pro­ba­te. Na dm-ovim po­li­ca­ma mo­že­te pro­na­ći broj­ne poz­na­te pro­izvo­de cer­ti­fi­ci­ra­nih pro­izvo­đa­ča prirodne koz­me­ti­ke te vi­so­kok­va­li­tet­ne do­ma­će pro­izvo­de. Ti­je­kom stu­de­no­ga do­bit će­te 20 pu­ta vi­še bo­do­va na kar­ti­ci dm ac­ti­ve be­auty pri kup­nji pro­izvo­da prirodne koz­me­ti­ke, a ako pri­tom po­tro­ši­te vi­še od 100 kn na dar do­bi­va­te i traj­nu tor­bu al­ver­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.