No­va Nuxe luk­suz­na ko­lek­ci­ja Nuxu­ri­an­ce Gold

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Dobre Ideje -

Nuxu­ri­an­ce Gold spa­ja uži­tak is­kus­tva luk­suz­ne nje­ge ko­že za­hva­lju­ju­ći učin­ko­vi­tim pro­izvo­di­ma ko­ji sma­nju­ju utje­caj oko­li­ša na ko­žu ti­je­kom vre­me­na. Ova četiri pro­izvo­da sa­dr­ža­va­ju pre­ko

92% sas­to­ja­ka pri­rod­nog po­ri­jek­la en­kap­su­li­ra­nih u iz­nim­no to­pi­ve tek­s­tu­re (ulj­na kre­ma, bi­omi­me­tič­ki bal­zam itd.) ko­ji oba­vi­ja­ju ko­žu ap­so­lut­nom ugo­dom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.