Upoz­naj­te Me­dex Gelée roya­le li­ni­ju pro­izvo­da

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Dobre Ideje -

Bio Gelée roya­le baby je no­vost u Me­dexo­voj li­ni­ji pro­izvo­da za dje­cu. Sa­dr­ži prirodne vi­ta­mi­ne sku­pi­ne B i C ko­ji su iz­u­zet­no važ­ni za ja­ča­nje imu­no­lo­škog sus­ta­va te do­pri­no­se sma­nje­nju umo­ra i is­crp­lje­nos­ti. Za sta­ri­ju dje­cu, od tre­će go­di­ne sta­ros­ti, dos­tu­pan je Gelée roya­le ju­ni­or. Za ti­nej­dže­re, odras­le, ali i sta­ri­je pre­po­ru­ča se Gelée roya­le su­per ko­ji uz ma­tič­nu mli­ječ sa­dr­ži i vi­ta­min D.Oso­ba­ma s vr­lo os­lab­lje­nim imu­no­lo­škim sus­ta­vom na­mi­je­njen je Bio Gelée roya­le for­te ko­ji je zbog sas­ta­va po­go­dan i za di­ja­be­ti­ča­re. Gelée roya­le sport na­mi­je­njen je odras­lim oso­ba­ma ko­je se ba­ve spor­tom, a osi­gu­ra­va vi­še ener­gi­je za vri­je­me fi­zič­ke ak­tiv­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.