Za lju­bi­te­lje auto­mo­bi­la

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Dečki iz garaže “Fi­red Up” u Dal­la­su, u dr­ža­vi Tek­sas, stras­tve­no ob­nav­lja­ju kla­sič­ne auto­mo­bi­le, a vra­ća­ju se na TV ekra­ne ka­ko bi do­ka­za­li da su naj­bo­lji u svom pos­lu. Na­kon što su na le­gen­dar­noj draž­bi auto­mo­bi­la Bar­ret­tJac­k­son us­pje­li pro­da­ti dva auto­mo­bi­la, opio ih je us­pjeh. Klump i Scot za­to su od­lu­či­li ku­pi­ti i ob­no­vi­ti za­hr­đa­li Wil­lysov ka­ra­van, pa su se stras­ti u ga­ra­ži raz­buk­ta­le. Us­to, Tho­mas je pro­na­šao ori­gi­nal­ni GTO iz 1969. i že­li ga res­ta­uri­ra­ti te br­zo pre­pro­da­ti, a dečki su doz­na­li gdje mo­gu do­ći do pri­mjer­ka o ko­jem sa­nja sva­ki za­ljub­lje­nik u kla­sič­ne ame­rič­ke auto­mo­bi­le, ne­vje­ro­jat­no ri­je­dak Ford iz 1932. go­di­ne. Au­to­mo­bil je spre­man i sa­mo če­ka njih da na nje­mu iz­ve­du svo­ju ča­ro­li­ju. Sri­je­da u 20.00 na Dis­co­very Chan­ne­lu uz se­ri­ju “Nes­taš­na ga­ra­ža” re­zer­vi­ra­na je za is­tin­ske lju­bi­te­lje auto­mo­bi­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.