Igor je naj­bo­lji su­prug na svi­je­tu

Omi­lje­na vo­di­te­lji­ca ko­ju ti­je­kom lje­ta od po­ne­djelj­ka do če­t­vrt­ka mo­že­mo gle­da­ti u udar­nom ter­mi­nu na ma­lim ekra­ni­ma u emi­si­ji “Ri­tam lje­ta” ot­kri­va bez če­ga nje­zi­no lje­to ne­ma okus lje­ta te ka­ko joj je u bra­ku

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Front Pa­ge - Tekst: Ana Her­ceg, Da­ni­je­la Go­re­ta Fo­to: Dra­žen Ko­ko­rić, ar­hiv Storyja

Iva Šu­len­tić pred so­bom ima no­vi iz­a­zov. U ljet­noj she­mi HRT-a kre­nu­la je no­va mo­za­ič­na za­bav­no-glazbena emi­si­ja “Ri­tam lje­ta”. U udar­nom ter­mi­nu od po­ne­djelj­ka do če­t­vrt­ka, na­kon “Dnev­ni­ka” i “Te­me da­na”, gle­da­te­lji se pred ma­lim ekra­ni­ma mo­gu osje­ća­ti kao da su na ljet­noj te­ra­si, a taj im do­živ­ljaj uži­vo iz HRT- ova stu­di­ja omo­gu­ću­ju sce­no­graf Dra­gu­tin Broz, ured­ni­ca pro­jek­ta Ga­bri­je­la Pe­ri­šić te broj­ni dnev­ni ured­ni­ci, vo­di­te­lji, re­da­te­lji, no­vi­na­ri i iz­vjes­ti­te­lji ko­ji će se iz tjed­na u tje­dan iz­mje­nji­va­ti i do­no­si­ti vi­jes­ti o svim ljet­nim zbi­va­nji­ma. Vo­di­te­lji­ca je emi­si­je Iva Šu­len­tić, a uz nju vo­di­telj­ske ulo­ge ima­ju i Da­ni­jel Des­pot, Ma­ri­na Me­dved Pu­lić, Mir­ko Fo­dor, Mi­nja Cvit­ko­vić, Da­ni­ela Tr­bo­vić, Ur­šu­la Tolj i Mir­na Dvor­š­čak, ko­ji će gle­da­te­lji­ma pred­sta­vi­ti broj­ne ljet­ne te­me po­put od­mo­ra, pu­to­va­nja i uži­va­nja u glaz­bi. Iz­vjes­ti­te­lji će pratiti raz­li­či­te kul­tur­no-za­bav­ne do­ga­đa­je i jav­lja­ti se s mjes­ta do­ga­đa­nja iz­rav­no u emi­si­ju.

Na HRT-u je kre­nu­la no­va za­bav­no-glazbena mo­za­ič­na emi­si­ja “Ri­tam lje­ta”. Od svih te­ma ko­je na­mje­ra­va­te obra­di­ti, ko­je vas po­seb­no ve­se­le?

Ri­ječ je ljet­noj emi­si­ji ko­joj je cilj opus­ti­ti gle­da­te­lje pred ekra­ni­ma na­kon vru­će­ga ljet­nog da­na, pa su i te­me tak­ve – pit­ke i la­ga­ne, ve­dre i le­žer­ne. Već smo u pr­vom tjed­nu obiš­li Hr­vat­sku i po­pra­ti­li raz­ne kon­cer­te i fes­ti­va­le, upu­ti­li gle­da­te­lje u raz­na zbi­va­nja i ugos­ti­li za­nim­lji­ve gos­te ko­ji su pred­sta­vi­li se­be i ono što ra­de. Tak­vim se te­ma­ma veselim ci­je­lo lje­to, jer će­mo za­hva­lju­ju­ći ka­me­ra­ma i vri­jed­nim no­vi­na­ri­ma obi­ći mjes­ta do ko­jih ne­će­mo fi­zič­ki sti­ći, saz­na­ti što se do­ga­đa ta­mo gdje će­mo mo­žda bi­ti, a od lju­di ko­ji su nam dra­gi saz­na­ti što kod njih ima no­va. Ci­je­la me emi­si­ja ve­se­li baš za­to što na opu­šten i ne­pre­ten­ci­ozan na­čin gle­da­te­lji­ma pru­ža in­for­ma­ci­je i vo­di ih na pu­to­va­nje, dok mi u stu­di­ju sje­di­mo na te­ra­si, raz­go­va­ra­mo i slu­ša­mo glaz­bu za­jed­no s gle­da­te­lji­ma.

U po­ne­dje­ljak je pri­ka­za­na emi­si­ja ko­ja go­vo­ri o za­či­ni­ma ži­vo­ta. Što je pri­vat­no va­ša naj­ve­ća strast, ko­ji je vaš omi­lje­ni za­čin ži­vo­ta?

Emi­si­ja u po­ne­dje­ljak bi­la je po­sve­će­na ple­su, ko­ji obo­ža­vam. Ipak, ako bih se mo­ra­la od­lu­či­ti za sa­mo je­dan za­čin u ži­vo­tu, to bi bi­la pu­to­va­nja.

Ka­ko bi­ra­te gos­te za emi­si­ju, tko ili što vas in­s­pi­ri­ra?

Na emi­si­ji ra­di ve­li­ka eki­pa, iz­mje­nju­ju se ured­ni­ci, no­vi­na­ri i vo­di­te­lji. Obra­đu­ju se ak­tu­al­na zbi­va­nja i te­me, pa se ta­ko i bi­ra­ju gos­ti ko­ji nam do­la­ze u stu­dio ili raz­go­va­ra­ju s no­vi­na­ri­ma na te­re­nu.

Ka­kav je ri­tam va­šeg lje­ta? Če­mu se ovih da­na ve­se­li­te?

Obo­ža­vam lje­to i osmi­jeh mi ne si­la­zi s li­ca čim se sun­ce uka­že na ne­bu. Veselim se li­je­pom vre­me­nu, do­bro ras­po­lo­že­nim lju­di­ma, glaz­bi ko­ja do­pi­re sa svih stra­na i pu­to­va­nji­ma ko­ja ću tek po­če­ti pla­ni­ra­ti.

Je­su li vam dra­ži ljet­ni ili zim­ski mje­se­ci?

Sve­mu se pri­la­go­dim, nemam ni­šta pro­tiv zi­me, ali da mo­gu bi­ra­ti – ci­je­lu bi­smo go­di­nu ho­da­li u ja­pan­ka­ma i dru­ži­li se na te­ra­sa­ma.

Poz­na­to je da sa su­pru­gom Igo­rom vo­li­te pu­to­va­ti, ima­te li u pla­nu ne­ku ljet­nu des­ti­na­ci­ju?

Ot­kad znam za se­be, mo­ja je ljet­na ba­za otok Krk, ta­ko da je i ove go­di­ne ne­za­obi­laz­na des­ti­na­ci­ja upra­vo taj naš naj­sje­ver­ni­ji ve­li­ki otok. Sva­ka­ko ću oti­ći i do Du­brov­ni­ka, u ko­ji sam se za­lju­bi­la pri­je de­se­tak go­di­na, a s ba­lo­na­škom eki­pom ot­pu­to­vat ću u Fran­cu­sku na

Europ­sko pr­vens­tvo u le­te­nju ba­lo­ni­ma na vru­ći zrak te tra­di­ci­onal­ni fes­ti­val u Met­zu, ti­je­kom ko­je­ga će­mo se upi­sa­ti u Gu­in­ne­sso­vu knji­gu re­kor­da po naj­ve­ćem bro­ju ba­lo­na na vru­ći zrak ko­ji su po­le­tje­li u is­to vri­je­me.

Mno­gi vas sma­tra­ju jed­nom od naj­bo­lje odje­ve­nih Hr­va­ti­ca. Ko­ji je vaš ljet­ni must ha­ve? U če­mu se osje­ća­te svo­ji?

Hva­la vam li­je­pa! Moj je­di­ni ljet­ni must ha­ve je­su ba­dić i ruč­nik, a po­vrh to­ga le­pr­ša­ve ljet­ne ha­lji­ne ko­je su naj­bo­lje rje­še­nje za vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re, slam­na­ti še­šir ko­ji gla­vu ču­va i sun­ča­ne na­oča­le bez ko­jih ni­šta ne vi­dim. I bo­ca vo­de!

Ko­je su vam naj­dra­že ljet­ne pos­las­ti­ce? Bez če­ga va­še lje­to ne­ma okus lje­ta?

Sla­do­led, svje­že vo­će i on­da opet sla­do­led!

Mo­ra­te li po­seb­no pa­zi­ti na li­ni­ju ili ste od onih sret­ni­ca ko­je su po­čas­ti­li do­bri ge­ni? Ima­te li ne­ki re­žim pre­hra­ne i vjež­ba­nja?

Još sam uvi­jek u fa­zi u ko­joj za­hva­lju­jem ro­di­te­lji­ma i pre­ci­ma na da­noj mi ge­ne­ti­ci, ali i od­go­ju i usvo­je­nim na­vi­ka­ma što se pre­hra­ne ti­če jer za­hva­lju­ju­ći nji­ma obo­ža­vam zdra­vu hra­nu, a junk ne vo­lim. U na­šoj se ku­hi­nji sprav­lja mno­go po­vr­ća i sa­la­ta, uvi­jek ima­mo zdje­lu s vo­ćem, a, što se pi­ća ti­če – vo­da po­bje­đu­je sve. Re­žim

LE­TI, LE­TI - IVA! “S ba­lo­na­škom eki­pom ot­pu­to­vat ću u Fran­cu­sku na Europ­sko pr­vens­tvo u le­te­nju ba­lo­ni­ma na vru­ći zrak te tra­di­ci­onal­ni fes­ti­val u Met­zu ti­je­kom ko­jeg će­mo se upi­sa­ti u Gu­in­ne­sso­vu knji­gu re­kor­da po naj­ve­ćem bro­ju ba­lo­na na vru­ći zrak ko­ji su po­le­tje­li u is­to vri­je­me”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.