Su­pruž­ni­ci za­jed­no u bor­bi pro­tiv ki­lo­gra­ma

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - NEWS -

dru­goj se­zo­ni “Ži­vo­ta na va­gi“, ko­ja po­či­nje 4. stu­de­nog u 20 sa­ti na RTL-u, gle­da­te­lji će upoz­na­ti i su­pruž­ni­ke Bar­tu­lo­vić iz Ka­štel No­vog. Lju­be i Go­ran go­di­na­ma ima­ju pro­blem s viškom ki­lo­gra­ma, a od­lu­či­li su se pri­ja­vi­ti u show ka­ko bi svo­joj dje­ci pru­ži­li šan­su za bo­lji ži­vot. Lju­be ima 26 go­di­na, a s viškom ki­lo­gra­ma bo­ri se od ra­nog dje­tinj­stva i u “Ži­vo­tu na va­gi” vo­lje­la bi iz­gu­bi­ti 70 ki­lo­gra­ma. Zbog pre­ti­los­ti ima pro­ble­ma sa zdrav­ljem, što je je­dan od glav­nih raz­lo­ga zbog ko­jih se pri­ja­vi­la, ali ta­ko­đer že­li vra­ti­ti sa­mo­po­uz­da­nje i osmi­jeh na li­ce. Nje­zin su­prug Go­ran, s ko­jim ima dvo­je ma­lo­dob­ne dje­ce, po za­ni­ma­nju je te­sar. Pro­ble­mi s ki­lo­gra­mi­ma po­če­li su u pu­ber­tet­skoj fa­zi, a zbog kro­nič­nog ne­bav­lje­nja spor­tom te lo­še pre­hra­ne s go­di­na­ma su pos­ta­ja­li sa­mo ve­ći. Že­lio bi iz­gu­bi­ti od 50 do 70 ki­lo­gra­ma te sma­tra da bi se ta­da mo­gao u pot­pu­nos­ti po­sve­ti­ti su­pru­zi i dje­ci. Na pri­ja­vu u show po­nu­ka­li su ga kan­di­da­ti pr­ve se­zo­ne jer je shva­tio da ni­kad ni­je kas­no za pro­mje­ne. Lju­be i Go­ran za­jed­no ima­ju vi­še od 320 ki­lo­gra­ma, a ka­ko će te­ći nji­ho­va ži­vot­na tran­sfor­ma­ci­ja, vi­djet će se od 4. stu­de­nog u 20 sa­ti, ka­da na RTL-u po­či­nje no­va se­zo­na showa ko­ji je pro­mi­je­nio ži­vo­te kan­di­da­ta, ali i mno­gih gle­da­te­lja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.