Sa­ra­jev­ska hit pred­sta­va po­s­ljed­nji put u za­gre­bač­koj Vi­dri

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Sa­ra­jev­ska hit pred­sta­va “Dame biraju” po­s­ljed­nji put ove go­di­ne gos­tu­je u ka­za­li­štu Vi­dra, i to dva da­na - u pe­tak, 10. stu­de­no­ga te u su­bo­tu, 11. stu­de­no­ga. Pred­sta­va ra­đe­na pre­ma fil­mu “Ski­daj­te se do kra­ja” proš­la je ci­je­lu Hr­vat­sku i ras­pro­da­na je gdje god se pri­ka­zu­je. Sva pret­hod­na pri­ka­zi­va­nja u Vi­dri ta­ko­đer su bi­la ras­pro­da­na. Sjaj­nu glu­mač­ku tru­pu či­ne naj­per­s­pek­tiv­ni­ji bo­san­sko­her­ce­go­vač­ki glum­ci, ko­ji su već pos­ta­li pra­vi mi­lje­ni­ci hr­vat­ske pu­bli­ke i pu­bli­ke di­ljem re­gi­je. To­mu svje­do­či vi­še od 100 iz­vo­đe­nja to­ga ka­za­liš­no­ga ko­ma­da, s ko­jim su obiš­li 43 gra­da u dvi­je go­di­ne, a pred­sta­vu je po­gle­da­lo vi­še od 40.000 lju­di. Ko­me­di­ja go­vo­ri o pe­to­ri­ci mla­di­ća bez pos­la ko­ji po­ku­ša­va­ju ri­je­ši­ti svo­je eg­zis­ten­ci­jal­ne pro­ble­me ra­de­ći kao stri­pe­ri u noć­nom klu­bu. Od ide­je strip­ti­za do ko­nač­ne re­ali­za­ci­je da­lek je put, a pred­sta­va pu­bli­ku vo­di kroz uz­bud­lji­ve sce­ne te uz pu­no hu­mo­ra do­no­si na­pe­tu at­mo­sfe­ru do sa­mo­ga kra­ja. Ono što po­seb­no ma­mi uz­da­he i iz­a­zi­va re­ak­ci­je je­su ori­gi­nal­no osmiš­lje­ne ples­ne toč­ke, a vr­hu­nac je pred­sta­ve strip­tiz u ko­jem mom­ci ski­da­ju sve sa se­be! Pred­sta­va “Dame biraju” pro­fi­nje­nim hu­mo­rom tre­ti­ra te­ma­ti­ku ne­za­pos­le­nos­ti mla­dih lju­di i eg­zis­ten­ci­jal­na pi­ta­nja su­vre­me­nog čo­vje­ka te tre­nu­tak ka­da lju­di bez na­de i smis­la ener­gič­no kre­ću u pro­mje­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.