Glaz­be­no kum­s­tvo

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

“Za­ka poz­na­je­mo go­di­na­ma, sre­ta­li smo se na svir­ka­ma i uvi­jek smo go­vo­ri­li ka­ko bi­smo vo­lje­li da nam na­pi­še pje­smu. Ne­dav­no smo se opet za­tek­li u za­jed­nič­kom druš­tvu i tad nam je Ivan re­kao da je doš­lo vri­je­me za na­še glaz­be­no kum­s­tvo. Na­pi­sao nam je i pro­du­ci­rao pre­div­nu lju­bav­nu ba­la­du ‘Is­ti je grad’”, re­kao je pje­vač Ku­mo­va Da­rio Mi­ja­to­vić. Do­dao je da je Zak pje­smom is­kre­no opi­sao osje­ća­je mu­škar­ca ko­ji ne mo­že pre­bo­lje­ti biv­šu lju­bav. Spot za pje­smu “Is­ti je grad” CMC će pre­mi­jer­no pri­ka­za­ti 8. stu­de­no­ga u 19 sa­ti. Spot je re­ži­rao Da­ni­jel Ko­va­čić, a sni­man je na za­gre­bač­kim lo­ka­ci­ja­ma kao što je po­pu­lar­ni Hen­drixov most. Ku­mo­vi su na es­tra­di već pet go­di­na, a usko­ro im iz­la­zi i dru­gi al­bum u iz­da­nju Cro­atia Re­cor­d­sa, na ko­jem će se na­ći i ova Za­ko­va autor­ska pje­sma. Sni­ma­li su je u nje­go­vu no­vo­otvo­re­no­me glaz­be­nom stu­di­ju u Jas­tre­bar­skom. “Ku­mo­ve po­štu­jem kao glaz­be­ni­ke, a po­naj­vi­še kao lju­de jer se ne­iz­mjer­no tru­de da us­pi­ju. Pod­sje­ća­ju me na mo­je po­čet­ke na glaz­be­noj sce­ni i znam ko­li­ko je te­ško us­pje­ti u ovom pos­lu. Pje­sma ‘Is­ti je grad’ na­bi­je­na je emo­ci­ja­ma ko­je su Ku­mo­vi od­lič­no pre­ni­je­li”, re­kao je autor sti­ho­va i glaz­be Ivan Vo­la­rić Zak. Ia­ko je ovo pr­va su­rad­nja Za­ka i Ku­mo­va, deč­ki sma­tra­ju da ni­ka­ko ni­je po­s­ljed­nja jer su se već po­ma­lo udo­ma­ći­li u Iva­no­vu stu­di­ju La Bam­ba, za ko­ju je mje­se­ci­ma na­ru­či­vao naj­su­vre­me­ni­ju opre­mu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.