Oli­ve­ro­vih 70 u Spli­tu!

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Slav­lje Oli­ve­ro­vih 70 za­po­če­lo je u ožuj­ku u za­gre­bač­koj Are­ni, a u Oli­ve­ro­vu gra­du odr­žat će se kon­cert uoči ro­đen­da­na. Oli­ver i Za­gre­bač­ka fil­har­mo­ni­ja pr­vi će se put pred­sta­vi­ti Spli­tu u toj pos­ta­vi. Me­đu glaz­be­ni­ci­ma vla­da uz­bu­đe­nje uoči kon­cer­ta, a grad­ski ku­lo­ari bru­je o go­le­mom za­ni­ma­nju Oli­ve­ro­vih su­gra­đa­na za taj iz­nim­ni do­ga­đaj. Ia­ko uži­va pov­la­šte­no mjes­to na glaz­be­noj sce­ni, Oli­ver je tu za sva­kog pok­lo­ni­ka i otvo­ren za su­rad­nje s ko­le­ga­ma i su­dje­lo­va­nje u mno­gim pro­jek­ti­ma. I na­kon to­li­ko go­di­na s jed­na­kim ža­rom i vo­ljom sje­da za kla­vir, pje­va, sni­ma no­ve pje­sme i kon­cer­ti­ra. Uz prat­nju Za­gre­bač­ke fil­har­mo­ni­je pod rav­na­njem pri­ja­te­lja i su­rad­ni­ka ma­es­tra Ala­na Bje­lin­skog te uz An­tu Ge­lu, zbor Izvor i svo­je Du­pi­ne, Oli­ver naj­av­lju­je ve­čer is­pu­nje­nu pje­smom i do­brom za­ba­vom uz naj­bo­lju audio i vi­deo pro­duk­ci­ju. Iza nje­ga sto­je 23 stu­dij­ska al­bu­ma, broj­ne kom­pi­la­ci­je, na­gra­de stru­ke i pu­bli­ke te kon­cer­ti u naj­poz­na­ti­jim svjet­skim dvo­ra­na­ma kao što su nju­jor­ški Car­ne­gie Hall, lon­don­ski Royal Al­bert Hall, pa­ri­ška Olym­pia, Ope­ra Ho­use u Syd­neyu...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.