Pri­go­dan pro­gram HRT-a za Dan sje­ća­nja na žr­tvu Vu­ko­va­ra

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

U po­vo­du obi­lje­ža­va­nja Da­na sje­ća­nja na žr­tvu Vu­ko­va­ra Hr­vat­ska ra­di­ote­le­vi­zi­ja i ove će go­di­ne emi­ti­ra­ti pri­go­dan pro­gram. U su­bo­tu, 18. stu­de­no­ga na Pr­vom pro­gra­mu Hr­vat­ske te­le­vi­zi­je i na Če­t­vr­tom pro­gra­mu Hr­vat­ske te­le­vi­zi­je od 9.45 na ras­po­re­du je iz­ra­van pri­je­nos iz Vu­ko­va­ra pod na­zi­vom “Dan sje­ća­nja na žr­tvu Vu­ko­va­ra 1991. – 2017.”. Kao i proš­le go­di­ne, pre­no­sit će se i pro­gram obi­lje­ža­va­nja 26. ob­ljet­ni­ce stra­da­nja Ška­br­nje. Na Pr­vom pro­gra­mu Hr­vat­ske te­le­vi­zi­je bit će pri­ka­zan do­ku­men­tar­ni film “Vu­ko­var­ski ju­nak Bla­go Za­dro”. Na Pr­vom pro­gra­mu Hr­vat­ske te­le­vi­zi­je u 22.10 bit će pri­ka­zan do­ku­men­tar­ni film “Sr­ce Vu­ko­va­ra” po­sve­ćen ve­li­kim hu­ma­nis­ti­ma i ju­na­ci­ma, za­pos­le­ni­ci­ma i pa­ci­jen­ti­ma vu­ko­var­ske bol­ni­ce. Na Pr­vom pro­gra­mu Hr­vat­ske te­le­vi­zi­je u 23.43 na ras­po­re­du je do­ma­ći do­ku­men­tar­ni film “101. za Hr­vat­sku” auto­ra Mi­re An­dri­ća. U do­ku­men­tar­nom fil­mu su­dje­lu­ju po­vjes­ni­ča­ri te vi­še od šez­de­set su­go­vor­ni­ka ko­ji go­vo­re o po­čet­ku Do­mo­vin­skog ra­ta i rat­nom pu­tu 101. bri­ga­de. Na Tre­ćem pro­gra­mu Hr­vat­ske te­le­vi­zi­je u su­bo­tu, 18. stu­de­no­ga s po­čet­kom u 13.45 na ras­po­re­du je do­ku­men­tar­ni film “Ži­vje­ti vu­ko­var­ske pri­če”. Na Tre­ćem pro­gra­mu Hr­vat­ske te­le­vi­zi­je s po­če­kom u 16.40 na ras­po­re­du je kon­cert pod nas­lo­vom “Vu­ko­var­ski requ­iem” Sim­fo­nij­skog or­kes­tra Hr­vat­ske ra­di­ote­le­vi­zi­je i Zbo­ra Hr­vat­ske ra­di­ote­le­vi­zi­je te Aka­dem­skog zbo­ra “Ivan Go­ran Ko­va­čić” i žen­skog zbo­ra an­sam­bla La­do. Na Če­t­vr­tom pro­gra­mu Hr­vat­ske te­le­vi­zi­je u su­bo­tu, 18. stu­de­no­ga s po­čet­kom u 13.10 bit će pri­ka­zan do­ku­men­tar­ni film Do­mi­ni­ka Ze­na “Vu­ko­var – os­vr­ti i sje­ća­nja” snim­ljen 2005. go­di­ne.

POSEBAN DAN Mno­go­broj­ni do­ku­men­tar­ni fil­mo­vi, iz­rav­ni pri­je­no­si i film­ska os­tva­re­nja kao znak po­što­va­nja žr­tva­ma Vu­ko­va­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.