Uz gi­ta­ru i vi­no za­tu­lu­ma­rim ne­ko­li­ko pu­ta go­diš­nje

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - INTERVJU - Raz­go­va­ra­la: Iva Sti­li­no­vić Gra­ho­vac Fo­to: Ro­bert Ga­špert, StoryPress

Glaz­be­ni pro­du­cent showa “A-stra­na” na HRT-u, do­bit­nik čak 36 glaz­be­nih na­gra­da Po­rin, je­dan od naj­važ­ni­jih glaz­be­nih aran­že­ra na na­šim pros­to­ri­ma i autor ve­li­kog bro­ja hi­to­va u in­ter­v­juu go­vo­ri o pri­ja­telj­stvu, ži­vot­nom pu­tu, lju­ba­vi­ma...

Glaz­be­ni ste pro­du­cent HRT-ova showa “A-stra­na” te ste po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na sta­ja­li iza svih ve­li­kih HRT-ovih pro­je­ka­ta, po­put “Zvi­jez­de pje­va­ju”, “Ples sa zvi­jez­da­ma”, “Pje­vaj mo­ju pje­smu”. La­ič­ki re­če­no, za­du­že­ni ste za glaz­be­ni opus mno­go­broj­nih showo­va HRT-a. Što, u pro­duk­cij­skom i te­le­vi­zij­skom smis­lu, sma­tra­te svo­jim naj­ve­ćim pos­tig­nu­ćem?

Mo­žda je naj­zah­tjev­ni­ji pro­jekt bio “The Vo­ice”. Po­no­san sam na ci­je­lu eki­pu ko­ja to ra­di. Sve te pro­jek­te, i li­cen­c­ne i ori­gi­nal­ne HRT- ove pro­izvo­de, u pro­duk­cij­skom smo smis­lu odra­di­li na vr­lo vi­so­koj europ­skoj ra­zi­ni. Ba­rem su nas ta­ko oci­je­ni­li stra­ni vlas­ni­ci li­cen­ci­ja, BBC i Tal­pa Pro­duc­ti­ons. To ne sma­tram svo­jim pos­tig­nu­ćem ne­go za­jed­nič­kim. Imao sam sre­ću bi­ti dio ti­ma lju­di ko­ji su sprem­ni uvi­jek ulo­ži­ti vi­še tru­da i en­tu­zi­jaz­ma za do­bar re­zul­tat. I lju­di s HRT-a i vanj­ski su­rad­ni­ci. To je eki­pa ko­ja za­jed­no ra­di sada već vi­še od 10 go­di­na. Ni­kad nam ni­je bio pro­blem os­ta­ti du­že od pre­dvi­đe­nih ter­mi­na, ne­kad do du­bo­ko u noć, bez po­seb­nih uvje­ta. Taj do­dat­ni en­tu­zi­ja­zam i ener­gi­ja uvi­jek su po­treb­ni u na­šem pos­lu i to je ono što mi je po­seb­no dra­go – bi­ti u tak­vom ti­mu, vo­di­ti tak­ve lju­de.

Osje­ća­te li se bo­lje is­pred ili iza ka­me­re i za­što?

Uvi­jek mi je dra­že bi­ti iza ka­me­re, tu se vi­še osje­ćam na svom te­re­nu. A i mis­lim

SURADNJA ZA PAMćENJE

“Bi­lo je pu­no sjaj­nih su­rad­nji, no ako mo­ram iz­dvo­ji­ti jed­nu, bio bi to rad na Gi­bon­ni­je­vu al­bu­mu ‘Mi­ra­kul’. Tu se sklad­no pos­lo­ži­lo mno­go to­ga, lju­di, uvje­ti, ener­gi­je, pje­sme...”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.