Sja­jan po­gled iz­nu­tra na In­di­ju, zem­lju pro­tu­rječ­nos­ti

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

“In­dij­ski slon”, uz­bud­ljiv dokumentarac poz­na­tog no­vi­na­ra Dra­ga­na Ni­ko­li­ća, ima­mo pri­li­ku pre­mi­jer­no gle­da­ti na Pr­vom pro­gra­mu HTV-a u sri­je­du, 6. pro­sin­ca, u 20.05 sa­ti. Autor se ba­vi mi­le­nij­skim iz­a­zo­vi­ma In­di­je, dr­ža­ve br­zo­ras­tu­će­ga gos­po­dar­stva i go­le­mo­ga de­mo­graf­skog po­ten­ci­ja­la. U dr­ža­vi u ko­joj ži­vi tre­ći­na svjet­ske si­ro­ti­nje bor­ba pro­tiv si­ro­maš­tva na­me­će se kao naj­ve­ći iz­a­zov, ali ni­šta ma­nji iz­a­zov ni­je ni či­nje­ni­ca da go­diš­nje na tr­ži­šte ra­da do­la­zi 13 mi­li­ju­na vi­so­ko­obra­zo­va­nih mla­dih lju­di. Me­đu nji­ma i oko 400.000 in­že­nje­ra, dvos­tru­ko vi­še ne­go u Ame­ri­ci. “In­di­ja je dru­ga zem­lja po bro­ju sta­nov­ni­ka i naj­ve­ća de­mo­krat­ski us­tro­je­na zem­lja na svi­je­tu, za mno­ge naj­ve­ći ra­sad­nik ljud­sko­ga ka­pi­ta­la u bu­duć­nos­ti. U do­sad je­dins­tve­nom pot­hva­tu, ko­ji je In­di­ju pre­tvo­rio u svjet­sko­ga pre­dvod­ni­ka u bi­ome­trij­skoj teh­no­lo­gi­ji, go­to­vo su svi odras­li In­dij­ci do­bi­li, pri­mje­ri­ce, je­dins­tve­ni iden­ti­fi­ka­cij­ski broj. Da, pos­to­ji go­lem pro­blem si­ro­maš­tva, oso­bi­to na se­lu, ali ri­ječ je o zem­lji ko­ja je uš­la u sve­mir­ski klub na­kon što je u sve­mir pos­la­la re­kor­dan broj sa­te­li­ta u jed­noj mi­si­ji. Ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra od si­ro­tinj­skih če­t­vr­ti po­dig­nu­ti su naj­mo­der­ni­ji teh­no­lo­ški par­ko­vi u ko­ji­ma je mo­gu­će jes­ti s tla”, tvr­di Dra­gan Ni­ko­lić. “Pr­vi dio fil­ma ba­vi se gos­po­dar­skim, de­mo­graf­skim i ur­ba­nim iz­a­zo­vi­ma da­naš­nje In­di­je, a dru­gi je us­mje­ren na druš­tve­na pi­ta­nja, uklju­ču­ju­ći i ve­lik broj na­pu­šte­ne dje­ce. Ka­me­ra ko­le­ge An­di­ja Moš­nje za­vi­ri­la je i u najs­kri­ve­ni­je kut­ke naj­ve­će­ga azij­skog sla­ma Dha­ra­vi­ja“, naj­av­lju­je ci­je­nje­ni HRT-ov autor Dra­gan Ni­ko­lić. Ime do­ku­men­tar­ca “In­dij­ski slon” po­ve­za­no je s pre­dodž­bom In­di­je u utr­ci s Ki­nom, in­dij­skog slo­na i ki­ne­skog zma­ja. Za raz­li­ku od okret­no­ga, br­zog i moć­nog zma­ja, ko­ji sim­bo­li­zi­ra br­zo­ras­tu­će ki­ne­sko gos­po­dar­stvo, slon je čes­to trom, ali ni­je is­klju­če­no da će usko­ro sus­ti­ći svo­ga kri­la­to­ga kon­ku­ren­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.