Ava­ta­ri, Snje­gu­lji­ca i an­đe­li u po­lu­fi­na­lu

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

De­set no­vih, fas­ci­nant­nih to­ča­ka oče­ku­je gle­da­te­lje No­ve TV i ove ne­dje­lje, u pe­toj po­lu­fi­nal­noj emi­si­ji “Su­per­ta­len­ta” uži­vo. Još sa­mo dvi­je emi­si­je di­je­le nas od ve­li­kog fi­na­la, a tko će se pri­dru­ži­ti za­sad poz­na­toj osmor­ki fi­na­lis­ta, os­ta­je nam vi­dje­ti. I ove ne­dje­lje vi­djet će­mo sjaj­ne ple­sa­če. Emil i Ma­tea na audi­ci­ji su svo­jim nas­tu­pom po­dig­nu­li ži­ri na no­ge te odu­še­vi­li pri­sut­ne, a ho­će li i ovaj put us­pje­ti svo­jom ener­gi­jom za­pa­li­ti ci­je­li stu­dio, tek će­mo doz­na­ti. Nas­tup ples­ne sku­pi­ne Ri­tam zo­na, ko­ja ple­še hip hop i jazz dan­ce i odu­še­vi­la je sve nas­tu­pom in­s­pi­ri­ra­nim te­mom “Ava­ta­ra”, mno­gi s ra­doš­ću oče­ku­ju. Ju­raj Rok­san­dić na audi­ci­ji je ma­lo zbu­nio ži­ri jer je nas­tup za­po­čeo kao ple­sač, a za­vr­šio kao pje­vač. Od pje­va­ča vi­djet će­mo osmo­go­diš­njeg Ma­te­ja Pr­pi­ća, poz­na­ti­jeg kao Senj­ski Sla­vuj, te Ma­te­ja Pres­na­ca, tam­bu­ra­ša iz Val­po­va. Nas­tu­pit će i Vje­kos­lav Vos­trel te Ana Pe­ri­šić, ko­ja će u po­lu­fi­na­lu is­pri­ča­ti pri­ču u li­ku Snje­gu­lji­ce. Eli­za­be­ta Rud­man bra­nit će bo­je stre­et wor­ko­uta, a Be­ogra­đa­nin Emir Sa­mar­džić po­ka­zat će opet svo­je umi­je­će hip­no­ze.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.