No­vi TV show tra­ga za ide­al­nim lju­bav­nim pa­rom

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - SCENA -

“Ljubav na sli­je­po” no­vi je pi­lot-pro­jekt No­ve TV koji do­no­si od­go­vor na vječ­no pi­ta­nje – je li zna­nost u pra­vu ili je ljubav mno­go kom­plek­s­ni­ja ne­go što se mis­li... U da­naš­nje vri­je­me sve je više usam­lje­nih lju­di. Ve­ze se ra­ski­da­ju zbog naj­ma­nje sit­ni­ce i nit­ko više ni­je spre­man bo­ri­ti se za pra­vu i is­kre­nu ljubav, a brak je pos­tao go­to­vo ne­dos­ti­žan ide­al. Ka­ko bi se raz­bi­la ova sta­tis­ti­ka, slo­bod­nim lju­di­ma iz ci­je­le Hr­vat­ske u po­moć pri­ska­če struč­na ko­mi­si­ja, psi­ho­lo­zi Boris Bla­ži­nić i Lji­lja­na Igrić te as­tro­lo­gi­nja Sen­ka Lju­bić. Ko­mi­si­ja će kan­di­da­ti­ma po­mo­ći pro­na­ći ono što je u ži­vo­tu je­di­no važ­no i če­mu svi te­že, a to je ljubav. Ana­li­zi­ra­ju­ći psi­ho­lo­ške pro­fi­le kan­di­da­ta te nji­ho­vu ro­man­tič­nu po­vi­jest, oni se tru­de na­pra­vi­ti spoj koji će za­jam­či­ti us­pjeh. Prek­la­pat će se psi­ho­lo­gi­ja, as­tro­lo­gi­ja, nu­me­ro­lo­gi­ja, biz­nis, me­nadž­ment i još mnoš­tvo po­dru­čja, a sve zbog jed­nog ci­lja – pro­na­la­ska ide­al­nih part­ne­ra. Ka­da se zna­nost usu­gla­si o dvo­ma lju­di­ma, do­bi­va­mo za­ruč­nič­ki par. Oni će se pr­vi put vi­dje­ti tek pred ko­mi­si­jom. Po­tom će se do kra­ja epi­zo­de pra­ti­ti je li zna­nost bi­la u pra­vu. Ka­ko bi se vi­dje­lo je­su li se nji­ho­ve zvi­jez­de pok­lo­pi­le, pred kan­di­da­ti­ma će se na­ći niz za­da­ta­ka ko­je će mo­ra­ti is­pu­ni­ti, i sve to pod bud­nim okom ko­mi­si­je, ko­ja će pra­ti­ti i ana­li­zi­ra­ti sva­ki nji­hov po­tez. Ko­mi­si­ja će da­ti i rješenje za odre­đe­ni pro­blem, pa će se gle­da­te­lji kod ku­će pr­vi put ne sa­mo za­bav­lja­ti ne­go i edu­ci­ra­ti te sa­vje­te ko­mi­si­je mo­ći pri­mi­je­ni­ti i na svo­je po­na­ša­nje u emo­tiv­nim i brač­nim od­no­si­ma. Po­s­ljed­njeg da­na par će pred ko­mi­si­jom iz­re­ći svo­ju od­lu­ku. Saz­nat će­mo je­su li od­lu­či­li svo­ju ve­zu po­di­ći na vi­šu ra­zi­nu ili svat­ko nastavlja svo­jim pu­tem.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.