Ton­ka i eki­pa pri­zi­va­ju pa­hu­lje za Bo­žić

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - SCENA -

Uz kon­cert­ne nas­tu­pe, za­gre­bač­ka gru­pa Pa­vel od­lu­či­la je svo­ju pu­bli­ku ugod­no iz­ne­na­di­ti i no­vim vi­de­ourat­kom. Od njih nam je ovih da­na sti­gao je­dan od naj­ljep­ših bo­žić­nih spo­to­va na ovim pros­to­ri­ma, u što se mo­že­te uvje­ri­ti već pri­li­kom pr­vog gle­da­nja spo­ta za pje­smu “Svi mo­ji Bo­ži­ći”. Pje­smom “Svi mo­ji Bo­ži­ći” Pa­vel do­zi­va pa­hu­lje u na­di da će Bo­žić baš ove go­di­ne bi­ti bi­jel, a s re­da­te­ljem Bo­ri­som Se­ku­li­ćem svo­ju su bo­žić­nu pri­ču, poz­na­tu još od proš­le go­di­ne, na­po­kon i ekra­ni­zi­ra­li. To­pli­nu bo­žić­nih blag­da­na i sre­ćom oza­re­na li­ca utje­lo­vi­li su u svo­jem pr­vom bo­žić­nom spo­tu, koji du­go pri­želj­ku­ju, a ovog Bo­ži­ća ko­nač­no ga i ima­ju! “Boris Se­ku­lić pos­ti­gao je da osje­ti­mo bo­žić­ni ugo­đaj pri­je pro­sin­ca. Ovaj spot ima sve što Bo­žić me­ni pred­stav­lja, a to su ljubav, obi­telj, pri­ja­te­lji, sni­jeg i, na­rav­no, ša­re­ni pok­lo­ni. Odu­vi­jek smo htje­li pra­vi bo­žić­ni spot, a sa­da ga i ima­mo“, ka­že An­to­nia Mat­ko­vić Še­rić, pje­va­či­ca gru­pe. Tekst pje­sme pot­pi­su­je Aljo­ša Še­rić, ina­če An­to­ni­jin su­prug i os­ni­vač Pa­ve­la. Njih dvo­je au­to­ri su glaz­be za ovu ča­rob­nu pje­smu. Aran­žman pot­pi­su­ju Aljo­ša Še­rić, An­to­nia Mat­ko- vić Še­rić, Ju­ri­ca Hot­ko, Sa­ša Jun­gić, Ja­kov Ko­le­ga, Sti­pe Ma­đor, De­an Mel­ki i Jer­ko Ju­rin. Di­rek­tor je fo­to­gra­fi­je Ne­vio Sma­jić, mon­ta­žu pot­pi­su­je Ma­ida Sra­bo­vić, a sim­pa­tič­ne Bo­žić­nja­ke glu­mi­li su Fa­dil Osmi­če­vić i Slav­ko Hor­žić. Ako ne že­li­te pro­pus­ti­ti Pa­vel uži­vo u pro­sin­cu, ima­te pri­li­ke gle­da­ti ih 15. u Za­dru, 16. u Du­brov­ni­ku i 23. pro­sin­ca u Omi­šu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.