Bo­žić­ni spek­takl za dalj­nji rad Zak­la­de “Ana Ru­ka­vi­na”

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

I ove go­di­ne u uto­rak, 19. pro­sin­ca, u 21 sat na Tr­gu ba­na Jo­si­pa Je­la­či­ća Zak­la­da “Ana Ru­ka­vi­na” i No­va TV or­ga­ni­zi­ra­ju hu­ma­ni­tar­ni kon­cert i ak­ci­ju Že­lim ži­vot, ko­ji­ma se pri­kup­lja­ju sred­stva za dalj­nji rad Zak­la­de “Ana Ru­ka­vi­na”. Gra­đa­ni će uži­va­ti u nas­tu­pi­ma Ha­li­da Beš­li­ća, Psi­ho­mo­do Po­pa, In­di­re, Cr­ve­ne ja­bu­ke, Ma­je Šu­put, Mi­ros­la­va Ško­re, Iva­na Za­ka, Va­tre, La­ne Jur­če­vić, Bo­ri­sa N Nov­ko­vi­ća, Op­će O opas­nos­ti, Mi­je Dim­šić i Ni­ves Cel­zi­jus, a za do­bro ras­po­lo­že­nje ti­je­kom kon­cer­ta bit će za­du­že­na poz­na­ta vo­di­telj­ska li­ca No­ve TV. Svi oni ko­ji ni­su u mo­guć­nos­ti uži­vo bi­ti na kon­cer­tu, mo­ći će uži­va­ti u nje­mu pred ma­lim ma­li­mli ekra­ni­ma ekra­nim k u iz­rav­nom pri­je­no­su na No­voj TV od 21 sat. Ti­je­kom kon­cer­ta bit će ak­ti­van i po­ziv­ni cen­tar u pros­to­ri­ma ka­va­ne Jo­hann Fran­ck, gdje će se ugled­na li­ca iz hr­vat­sko­ga javnog ži­vo­ta jav­lja­ti na hu­ma­ni­tar­ni telefon i ti­me po­mo­ći u pri­kup­lja­nju sred­sta­va za dalj­nje pri­kup­lja­nje uzo­ra­ka za Hr­vat­ski re­gis­tar do­bro­volj­nih da­ri­va­te­lja kr­vo­tvor­nih ma­tič­nih sta­ni­ca i struč­no usa­vr­ša­va­nje mla­dih li­ječ­ni­ka u he­ma­to­lo­gi­ji i dru­gim srod­nim po­dru­čji­ma. Gra­đa­ni rad zak­la­de mo­gu po­dr­ža­ti već da­nas, po­zi­vom na hu­ma­ni­tar­ni broj 060 9000. Ci­je­na je po­zi­va 5 kn (+PDV), a po­zi­vi gra­đa­na na hu­ma­ni­tar­ni broj bit će mo­gu­ći ti­je­kom ci­je­log pro­sin­ca. Kon­cert Že­lim ži­vot do­bio je na­ziv po is­kre­noj mol­bi za po­moć u li­je­če­nju od le­uke­mi­je ko­ju je pri­je je­da­na­est go­di­na ta­da 29-go­diš­nja Ana Ru­ka­vi­na Er­ceg upu­ti­la naj­bli­žim pri­ja­te­lji­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.