Gran­di­ozan nas­tup za 50 go­di­na ra­da

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Kon­cert ko­jim je Jo­si­pa Lisac pros­la­vi­la 50 go­di­na ra­da po­sve­ćen je Kar­lu Me­ti­ko­šu, a do­bio je do­dat­nu di­men­zi­ju fi­na­lom cje­lo­go­diš­nje tur­ne­je ko­jom je na­ša naj­ve­ća glaz­be­na umjet­ni­ca pros­la­vi­la po­la sto­lje­ća na sce­ni. Pre­pu­ni Li­sin­ski is­pra­tio ju je ova­ci­ja­ma u tra­ja­nju od ne­ko­li­ko mi­nu­ta. Dvo­ipol­sat­ni nas­tup po­čeo je du­bo­ko emo­tiv­nom i slo­je­vi­tom sklad­bom “Ja­ni­no lu­di­lo” iz pr­ve hr­vat­ske rock ope­re “Gu­bec-beg”, ko­ju je Jo­si­pa iz­ve­la uz kla­vir­sku prat­nju ma­es­tra Želj­ka Vla­ho­vi­ća. Us­li­je­dio je pre­aran­ži­ra­ni kla­sik “Vje­ru­jem ti sve”, na ko­jem su na sce­nu iz­aš­li kla­vi­ja­tu­rist Goj­ko Tom­lja­no­vić i gi­ta­rist Davor Do­le­žal. Tre­ćom pje­smom, “Bo­gi­nja”, Jo­si­pa je služ­be­no pro­gla­si­la kon­cert za­po­če­tim i za­svi­ra­la pra­će­na svo­jim pu­nim ben­dom, u ko­jem su, uz Tom­lja­no­vi­ća i Do­le­ža­la, još i tru­bač Jo­sip Grah, ba­sist Davor Čr­ni­goj i bub­njar Bor­na Šer­car, a pri­dru­žio im se i kla­vi­ja­tu­rist To­ni Sta­re­ši­nić. Gos­ti­ju na Jo­si­pi­nim kon­cer­ti­ma ne­ma pre­vi­še, ali su pom­no bi­ra­ni. Na po­zor­ni­ci joj se ta­ko pri­dru­žio za­gre­bač­ki bend Chui, s ko­jim je ma­es­tral­no iz­ve­la “Te­bi pu­tu­jem”, po mno­gim iz­bo­ri­ma naj­bo­lju pje­smu 2017. go­di­ne. Uz Jo­si­pu su nas­tu­pi­li i ma­es­tro Želj­ko Vla­ho­vić te Voj­kan Jo­cić, ko­ji je svi­rao “Dok raz­miš­ljam o na­ma” i “Da­nas sam lu­da”. Pr­vi od dva za­gre­bač­ka kon­cer­ta bio je ne­po­sred­no na­kon priz­na­nja HGU-a i Cro­atia Re­cor­d­sa u po­vo­du 50. ob­ljet­ni­ce umjet­nič­kog dje­lo­va­nja te za iz­ni­man do­pri­nos hr­vat­skoj glaz­bi, kao i obja­ve kom­pi­la­ci­je “Po­sve slo­bod­na (Su­rad­nje i et­no)” u iz­da­nju Cro­atia Re­cor­d­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.