Kon­cert Dar­ka Run­de­ka za pam­će­nje

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Darko Dar­kok Run­dek­dk Run­dek s bben­dom ben­dom d u pu­noj ve­li­koj dvo­ra­ni Do­ma spor­to­va odr­žao je naj­ve­ći kon­cert sa­mos­tal­ne ka­ri­je­re u Za­gre­bu. U po­vo­du obi­lje­ža­va­nja dva­de­set go­di­na al­bu­ma “Apo­ka­lip­so” do­go­di­la se sa­vr­še­na iz­mje­na energije. Pu­bli­ka i glaz­be­ni­ci vo­đe­ni ka­riz­ma­tič­nim Run­de­kom jed­ni su dru­gi­ma pok­lo­ni­li do­živ­ljaj za pam­će­nje o ko­jem će s se još du­go go­vo­ri­ti. Za­greb Za g je na naj­ljep­ši i naj­is­kre­ni­ji naji mo­gu­ći na­čin po­zvao jed­nog od svo­jih naj­ve­ćih pjes­ni­ka na dva bi­sa, a kul­mi­na­ci­ja kon­cer­ta ni­je bio sam kraj već smi­ru­ju­ći i kul­t­ni Ha­us­to­rov “Šal od svi­le”. “Apo­ka­lip­so” je za mno­ge jed­no je od ključ­nih iz­da­nja u po­vi­jes­ti hr­vat­ske di­sko­gra­fi­je, či­ju su pros­la­vu ob­ljet­ni­ce obi­lje­ži­li mno­gi ovo­go­diš­nji nas­tu­pi u sklo­pu tur­ne­je “Apo­calyp­so Now”, pred sto­ti­njak tisuća lju­di od Sko­pja do Ljub­lja­ne. Uoči tur­ne­je, po­čet­kom godine, Darko Run­dek oku­pio je mla­de svi­rač­ke sna­ge: Anu Ko­va­čić, Sil­vi­ja Bo­či­ća, Mi­ru Ma­noj­lo­vi­ća i Roka Cr­ni­ća te uz sta­ri­ju pos­ta­vu, ko­ju či­ne Du­šan Vra­nić, Isa­bel i Igor Pav­li­ca, for­mi­rao bend Eki­pa. Nji­ho­va si­ner­gi­ja u pje­sma­ma iz raz­li­či­tih fa­za Run­de­ko­va bo­ga­tog opu­sa još od do­ba Ha­us­to­ra bi­la je ne­vje­ro­jat­no opip­lji­va. Osim kla­si­ka “Apo­ka­lip­so” na set lis­ti naš­li su se “Ru­ke”, “Mo­re”, “Cr­ni du­si”, “Šejn”, “Ima ih”, a iz­ve­den je i naj­no­vi­ji singl “Tam­ni jor­go­van”. Sve sku­pa za­klju­če­no je “Ša­lom od svi­le” i “Oto­kom”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.