Zas­lu­že­ni od­mor od sni­ma­nja

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Idu­ći tje­dan pra­tit će­mo uz­bud­lji­vu rad­nju u naj­gle­da­ni­joj do­ma­ćoj dram­skoj se­ri­ji. Kao i sva­ke godine, u si­ječ­nju će us­li­je­di­ti pa­uza u emi­ti­ra­nju do­ma­će serije, pa će gle­da­te­lji idu­ći tje­dan pri­je kra­će pa­uze ima­ti pri­li­ku po­gle­da­ti po­s­ljed­nje epi­zo­de “Čis­te lju­ba­vi” u ovoj go­di­ni. Ran­ko će tra­ži­ti od So­nje da pre­ki­ne s To­mom. U stra­hu za svo­ju obi­telj, So­nja će pris­ta­ti. Na­ći će se s To­mom i pre­ki­nu­ti, dok će s dru­ge sta­ne Snje­ža­na na­po­kon saz­na­ti da ni­je u bra­ku s Ran­kom te će pot­pu­no slom­lje­na oti­ći So­nji i mo­li­ti je da ga os­ta­vi. Slom­lje­ni To­mo saz­nat će da He­le­na do­la­zi kod Ran­ka te će po­ku­ša­ti to raz­ri­je­ši­ti s njim, no on će ga do­če­ka­ti na­oru­žan. Snje­ža­na će shva­ti­ti da je So­nja uci­je­nje­na i u svo­jem oča­ju oti­ći na li­ti­cu te Ran­ku ja­vi­ti ka­ko će odu­ze­ti ži­vot se­bi, ali i nje­go­vom dje­te­tu. Ran­ko će po­tom po­ju­ri­ti spa­si­ti Snje­ža­nu, no nje­zin blef za­vr­šit će tra­gič­no i ona će pas­ti u pro­va­li­ju. Je li Snje­ža­na mr­tva, ka­ko će Ran­ko re­agi­ra­ti ka­da po­li­ci­ja na­pra­vi pre­tres nje­go­ve ku­će te ka­ko će se raz­ri­je­ši­ti ve­li­ki kon­flikt iz­me­đu Ran­ka i To­me - saz­nat će­mo slje­de­ći tje­dan, u no­vim nas­tav­ci­ma na­pe­te serije “Čis­ta lju­bav”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.