Pri­pre­mi­te se za EP u ru­ko­me­tu uz na­vi­jač­ku pje­smu

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Sve lju­bi­te­lje spor­ta već na sa­mom po­čet­ku nove go­di­ne oče­ku­je pra­va pos­las­ti­ca. Na­ime, si­je­čanj je već go­di­na­ma u ci­je­loj Hr­vat­skoj u zna­ku ru­ko­me­ta. No ovaj put će ima­ti i po­seb­no sport­sko zna­če­nje jer je upra­vo Li­je­pa na­ša do­ma­ćin Eu­rop­skog pr­vens­tva u ru­ko­me­tu ko­je po­či­nje 12. si­ječ­nja, a ek­s­klu­ziv­no ga pre­no­si RTL. Ve­li­ku ulo­gu u bu­đe­nju na­ci­onal­nog po­no­sa i na­vi­jač­kog za­no­sa imat će i no­va pje­sma In­di­re Le­vak „Na kri­li­ma po­bje­de“ko­ja je ujed­no i služ­be­na pje­sma pr­vens­tva. Br­za i ener­gič­na pje­sma već je osvo­ji­la pu­bli­ku, a Indira je spot sni­mi­la u Os­nov­noj ško­li Jo­si­pa Jur­ja Stro­s­smaye­ra u Za­gre­bu. Pje­sma je nas­ta­la na pri­jed­log In­di­ri­ne iz­da­vač­ke ku­će RTL Mu­sic. Glaz­bu pot­pi­su­je Bra­ni­mir Mi­ha­lje­vić, dok je auto­ri­ca tek­s­ta Indira ko­ja ni­ma­lo ne skri­va svoj po­nos, tim vi­še što odu­vi­jek pra­ti sva na­tje­ca­nja na­ših spor­ta­ša. RTL će pre­no­si­ti utak­mi­ce od 12. do 28. si­ječ­nja 2018., a osim mnoš­tva na­pe­tih mi­nu­ta na te­re­nu, svi lju­bi­te­lji ru­ko­me­ta uži­vat će i u do­dat­nim emi­si­ja­ma o spor­tu ko­ji je pos­tao za­štit­ni znak Hr­vat­ske!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.