Ples do ju­tra u lu­doj at­mo­sfe­ri

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - SCENA -

U gra­du pod Mar­ja­nom uvijek do­bro ras­po­lo­že­ni Spli­ća­ni naj­lu­đu noć u go­di­ni pro­ve­li su s jed­nim od naj­bo­ljih do­ma­ćih iz­vo­đa­ča s ko­jim je ple­sa­nje do ju­tra uvijek za­jam­če­no –Jo­lom. Ka­ko je do­ček No­ve go­di­ne ve­čer u ko­joj sva­ki pje­vač nas­tup podiže na no­vu ra­zi­nu, ta­ko je i Jole svi­ma okup­lje­ni­ma pri­uštio noć za pam­će­nje. Split­ska ri­va tra­di­ci­onal­no je naj­po­želj­ni­ja i naj­po­sje­će­ni­ja des­ti­na­ci­ja za do­ček No­ve go­di­ne na otvo­re­nom u Hr­vat­skoj, a i ovaj put vr­vje­la je Spli­ća­ni­ma i tu­ris­ti­ma želj­ni­ma do­bre za­ba­ve. Uz 35 ti­su­ća lju­di, vo­lje­nu split­sku pu­bli­ku, kao i uz broj­ne ino­zem­ne par­ti­ja­ne­re ko­jih je sva­ke go­di­ne sve vi­še i u zim­skim mje­se­ci­ma, po­pu­lar­nom Jo­li ni­je bi­lo te­ško po­kre­nu­ti mnoš­tvo i po­ka­za­ti svi­ma da je la­ko za­ba­vi­ti se i bi­ti ve­seo. Osim Jole, na ri­vi su nas­tu­pi­li Mjes­ni od­bor i Gus­ta­fi ko­ji su za­gri­ja­li pu­bli­ku za show ko­ji im je Jole do­nio. Poz­na­tim hi­to­vi­ma, ko­je nje­go­vi obo­ža­va­te­lji pje­vu­še ci­je­lu go­di­nu, pje­vač je ras­ple­sao i ras­pje­vao broj­nu pu­bli­ku. Uglas se pje­vao i naj­no­vi­ji Jo­lin hit “Mak­si­mal­no”, ko­ji u mje­sec da­na na Yo­uTu­beu bi­lje­ži vi­še od mi­li­jun pre­gle­da. Lu­doj at­mo­sfe­ri i sve­ča­nom to­nu pri­do­ni­je­li su vr­hun­ska zvuč­na i svje­tlos­na pro­duk­ci­ja. Iš­če­ki­va­no ot­ku­ca­va­nje po­no­ći obi­lje­žio je i spek­ta­ku­lar­ni va­tro­met na ne­bu iz­nad ri­ve ko­ji je na ne­ko­li­ko tre­nu­ta­ka do­nio ča­ro­li­ju bo­ja i svje­tlos­nih sen­za­ci­ja. Za oko 35.000 ti­su­ća lju­di ko­ji su doš­li na do­bar pro­vod Jole je pri­re­dio vr­hun­ski tu­lum ko­ji je u opu­šte­noj i slav­lje­nič­koj at­mo­sfe­ri po­tra­jao do ra­nih ju­tar­njih sa­ti, ka­ko to i pri­li­či sil­ves­tar­skoj no­ći. Svim okup­lje­ni­ma no­va 2018. go­di­na će, su­de­ći pre­ma na­či­nu na ko­ji su u nju uš­li, bi­ti ve­se­la, za­igra­na i pre­pu­na po­zi­tiv­nih doj­mo­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.