Spor­ta­ši u gos­ti­ma

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - SCENA -

Ovo­ga pet­ka u emi­si­ji “Kod nas do­ma” na Pr­vo­me pro­gra­mu Hr­vat­ske te­le­vi­zi­je s po­čet­kom u 17.20 gle­da­te­lje oče­ku­je spoj spor­ta i glaz­be. Bar­ba­ri Ko­lar u gos­te do­la­ze vr­hun­ski spor­ta­ši ko­ji u slo­bod­no vri­je­me svi­ra­ju – naj­bo­lji hr­vat­ski ski­jaš svih vre­me­na Ivica Kos­te­lić za­svi­rat će gi­ta­ru, a Ro­ko Le­ni Ukić, kapetan za­gre­bač­ko­ga ko­šar­ka­škog klu­ba Ce­de­vi­ta, bub­nje­ve. Bar­ba­ri će u raz­go­vo­ru ot­kri­ti ko­li­ko im u ži­vo­tu zna­či glaz­ba, što vo­le slu­ša­ti te ko­ju va­lja iz­bje­ga­va­ti pri­je na­tje­ca­nja. “Kad smo se vra­ti­li iz Salt La­ke Cityja, pri­re­đen je ve­li­ki do­ček Ja­ni­ce na Tr­gu ba­na Jo­si­pa Je­la­či­ća u Za­gre­bu. Trg je bio pun kao i okol­ne uli­ce. Nas­tu­pao je Te­le­fon Blu­es Band. Re­kao sam si da je to je­dins­tve­na pri­li­ka koja se do­ga­đa jed­nom u ži­vo­tu. Uzeo sam gi­ta­ru i re­kao: Sa­mo Rol­ling Sto­ne­si ima­ju ovak­vu pu­bli­ku i to ne že­lim pro­pus­ti­ti! Tad sam za­svi­rao i to mi je jed­no od naj­ljep­ših sje­ća­nja iz mo­je svi­rač­ke ka­ri­je­re”, is­ti­če Ivica Kos­te­lić. “Za­pra­vo sam pri­je na­učio svi­ra­ti bub­nje­ve ne­go igra­ti ko­šar­ku. Ot­pri­li­ke s de­vet go­di­na ipak sam se od­lu­čio ba­vi­ti spor­tom i hva­la Bo­gu da sam ta­ko od­lu­čio bez ob­zi­ra na to što je bu­banj os­tao mo­ja lju­bav. Kad god imam vre­me­na, ma­lo za­svi­ram ili se­bi za gušt ili s eki­pom. To je moj ho­bi i re­kre­aci­ja”, priz­na­je ko­šar­kaš Ro­ko Le­ni Ukić. Gos­ti­ma će se pri­dru­ži­ti i Ivan De­čak za ko­je­ga svi zna­ju da je spre­tan na gi­ta­ri, no u emi­si­ji će po­ka­za­ti i ka­ko mu ide s lop­tom. Da u pu­ber­te­tu sport­ske klu­bo­ve ni­je za­mi­je­nio noć­nim klu­bo­vi­ma i glaz­be­nim stu­di­ji­ma, os­ta­li bi­smo za­ki­nu­ti za mno­ge hi­to­ve sas­ta­va Va­tra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.