Du­go­oče­ki­va­ni nas­tup se bli­ži

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - SCENA -

Sa­mo nas mje­sec da­na di­je­li od du­go­oče­ki­va­nog nas­tu­pa Ro­da Stewar­ta. Pr­vi nje­gov do­la­zak u Hr­vat­sku iz­a­zvao je ve­lik interes obo­ža­va­te­lja i me­di­ja, a sve uža­re­ni­ja at­mo­sfe­ra od­lič­na je na­ja­va nas­tu­pa jed­ne od naj­po­pu­lar­ni­jih zvi­jez­da svih vre­me­na. Glaz­be­nik, ko­ji je ti­je­kom pet de­set­lje­ća du­ge ka­ri­je­re prodao vi­še od 200 mi­li­ju­na al­bu­ma di­ljem svi­je­ta i za­uvi­jek se upi­sao na lis­tu rock ve­li­ka­na, po­ru­čio je hr­vat­skoj pu­bli­ci da se iz­nim­no ve­se­li kon­cer­tu. To je po­t­vr­dio i or­ga­ni­za­tor kon­cer­ta, kojem je Stewart na­ja­vio i ne­ka iz­ne­na­đe­nja: “Kad je ri­ječ o le­gen­dar­nom ro­ke­ru, sva­ka ri­ječ je su­viš­na, nje­go­vu ka­riz­mu i ta­lent tre­ba do­ži­vje­ti uži­vo. Do­sa­daš­nji oda­ziv pu­bli­ke je fan­tas­ti­čan, do­bi­li smo broj­ne upi­te za­in­te­re­si­ra­nih te će 2. ve­lja­če mno­gi­ma si­gur­no os­ta­ti u od­lič­nom sje­ća­nju“, po­ru­čio je di­rek­tor Star pro­duk­ci­je Alen Klju­če. Sir Rod Stewart dva pu­ta je uvr­šten u sas­tav le­gen­dar­ne Rock and Roll Hall of Fa­me, a nje­go­vi broj­ni us­pje­si uklju­ču­ju šest uzas­top­nih al­bu­ma ko­ji su za­sje­li na vrh ljes­tvi­ca u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, uz 62 hit sin­gla i šest #1. U SAD-u je obja­vio 16 sin­glo­va ko­ji su uš­li u pr­vih de­set nas­lu­ša­ni­jih, a če­ti­ri me­đu nji­ma osvo­ji­la su pr­vo mjes­to Bil­l­bo­ard Hot 100 ljes­tvi­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.