Dru­že­nje i za­ba­va

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - SCENA -

Na kli­za­li­štu na za­gre­bač­ko­me Tr­gu kra­lja To­mis­la­va po­pu­lar­ni HRT-ov snjegović ra­zve­se­lio je broj­ne Za­grep­ča­ne i gos­te na­še­ga glav­no­ga gra­da. Fo­to­gra­fi­ra­nje sa snje­go­vi­ćem i dru­že­nje s po­pu­lar­nim HRT

ovim no­vi­na­ri­ma, ured­ni­ci­ma i vo­di­te­lji­ma or­ga­ni­zi­ra­no je u po­vo­du broj­nih po­zi­tiv­nih re­ak­ci­ja i po­hva­la ko­je je Hr­vat­ska ra­di­ote­le­vi­zi­ja po­s­ljed­njih da­na pri­mi­la za svo­ju ovo­go­diš­nju blag­dan­sku kam­pa­nju u ko­joj gle­da­te­lje po­nov­no uve­se­lja­va­ju zgo­de sim­pa­tič­no­ga snje­go­vi­ća. “HRT-ov snjegović bio je od 2000. do 2007. go­di­ne omi­lje­na per­so­ni­fi­ka­ci­ja blag­da­na te sjaj­na na­ja­va blag­da­na na Hr­vat­skoj ra­di­ote­le­vi­zi­ji. Ka­ko smo u ko­mu­ni­ka­cij­skim kam­pa­nja­ma ti­je­kom ci­je­le ove go­di­ne pod­sje­ća­li na­še slu­ša­te­lje, gle­da­te­lje i či­ta­te­lje na sve ono što pam­ti­mo i vo­li­mo na Hr­vat­skoj ra­di­ote­le­vi­zi­ji, doš­li smo na ide­ju o po­vrat­ku HRTo­va snje­go­vi­ća na ma­le ekra­ne, a pr­ve su re­ak­ci­je uis­ti­nu sjaj­ne. Od 16. pro­sin­ca, ot­kad nas je po­nov­no po­čeo uve­se­lja­va­ti svo­jim po­hva­le zgo­da­ma, i po­zi­tiv­ne pri­ma­mo re­ak­ci­je, broj­ne zbog ko­jih smo od­lu­či­li da­nas iz­i­ći me­đu gra­đa­ne i omo­gu­ći­ti svi­ma dru­že­nje s HRT-ovim poz­na­tim li­ci­ma te fo­to­gra­fi­ra­nje s na­šim snje­go­vi­ćem. Ovom pri­li­kom že­lim za­hva­li­ti HRT-ovu gra­fič­kom di­zaj­ne­ru Din­ku Ce­pa­ku, ko­ji je zas­lu­žan za nas­ta­nak na­še­ga snje­go­vi­ća, kao i cje­lo­kup­nom kre­ativ­nom ti­mu Ko­mu­ni­ka­ci­ja Hr­vat­ske ra­di­ote­le­vi­zi­je i Odje­la za pro­mo­ci­ju pro­gra­ma te di­zaj­ne­ri­ma i ani­ma­to­ri­ma ko­ji su mu omo­gu­ći­li no­vo, mo­der­no ru­ho”, is­tak­nuo je Igor Ću­tuk, glas­no­go­vor­nik i ru­ko­vo­di­telj Rad­ne je­di­ni­ce Ko­mu­ni­ka­ci­je Hr­vat­ske ra­di­ote­le­vi­zi­je. Na pri­god­nom dru­že­nju s građanima na po­pu­lar­no­me za­gre­bač­kom advent­skom kli­za­li­štu oku­pi­li su se broj­ni vo­di­te­lji i ured­ni­ci in­for­ma­tiv­nih i za­bav­no-mo­za­ič­nih emi­si­ja Hr­vat­ske ra­di­ote­le­vi­zi­je te no­vi­na­ri i ured­ni­ci HRT – Ra­di­ja Slje­me, me­đu ko­ji­ma su bi­li i Zol­tan Ka­bok, Đu­ri­ca Dro­bac, Si­ni­ša Ko­va­čić, Da­mir Smr­tić, Zo­ran Va­ku­la i Da­vor Me­š­tro­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.