Do­ba in­k­vi­zi­ci­je, iz­da­ja i pre­vra­ta

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - SCENA -

Na Hr­vat­skoj ra­di­ote­le­vi­zi­ji od 3. si­ječ­nja na Pr­vo­me pro­gra­mu Hr­vat­ske te­le­vi­zi­je s po­čet­kom u 21 sat na ras­po­re­du je do­ku­men­tar­na se­ri­ja “Mar­ko An­tun de Do­mi­nis”, sni­ma­na od 2015. do 2017. go­di­ne na Ra­bu, u Se­nju, Spli­tu, Ve­ne­ci­ji, Ri­mu, Lon­do­nu i Win­d­so­ru. Se­ri­ja će gle­da­te­lje odves­ti na kraj 16. i po­če­tak 17. sto­lje­ća u do­ba re­for­ma­ci­je i pro­tu­re­for­ma­ci­je, in­k­vi­zi­ci­je, dvor­skih iga­ra, iz­da­ja i pre­vra­ta, a u sre­di­štu je pri­če Mar­ko An­tun de Do­mi­nis, iz­vr­stan znans­tve­nik, bi­skup, eku­me­nist i po­li­ti­čar ro­đen u Ra­bu 1560. go­di­ne. Ka­ko pi­še Au­gust Še­noa u ro­ma­nu “ču­vaj se senj­ske ru­ke”, senj­ski usko­ci sma­tra­li su ga bi­sku­pom iz­da­ji­com i krv­ni­kom, ne­pri­ja­te­ljem uskokâ i per­so­ni­fi­ka­ci­jom stra­ne si­le na Ja­dra­nu. Za splitski Kap­tol on je po­hlep­ni nad­bi­skup ko­ji je bio na stra­ni Ve­ne­ci­je una­toč pa­pin­skim od­lu­ka­ma. Za en­gle­sko­ga kra­lja Ja­me­sa on je čo­vjek od po­vje­re­nja, win­d­sor­ski de­kan, sa­vjet­nik kra­lja za vanj­sku po­li­ti­ku, ali i čo­vjek ko­ji će kra­lju pr­vom pri­li­kom okre­nu­ti le­đa. Za Rim i in­k­vi­zi­ci­ju on je he­re­tik. “Je li Mar­ko An­tun de Do­mi­nis bio pre­vrt­lji­vac i iz­da­ji­ca ili mo­žda sa­mo na­ivac is­pred svo­je­ga vre­me­na ko­je­ga je vri­je­me u ko­je­mu je ži­vio pro­gu­ta­lo u lo­ma­či na Tr­gu cvi­je­ća u Ri­mu”, pi­ta se ured­nik i autor se­ri­je Ni­ko Kos­ta­nić. Sce­na­rij i re­ži­ju pot­pi­su­ju Ni­ko Kos­ta­nić i Ne­ven Mi­ha­el Di­ane­že­vić, pro­du­cen­ti su Dra­ško Vr­goč i Zdrav­ko San­drin, di­rek­tor fo­to­gra­fi­je je Ivan Kovač, a maj­stor mon­ta­že Da­mir Hor­va­tek.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.