No­ve epi­zo­de kultne se­ri­je

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - SCENA -

Je­da­nes­ta se­zo­na se­ri­je “Do­sjei X” po­če­la se pri­ka­zi­va­ti 4. si­ječ­nja na ka­na­lu Fox. “Sni­mi­li smo de­set nas­ta­va­ka, što je znat­no bo­lje od šest proš­le se­zo­ne jer smo ta­da mo­ra­li re­du­ci­ra­ti li­ko­ve. Sa­da ima­mo vi­še vre­me­na za nji­ho­vo part­ner­stvo i za­nim­lji­ve raz­go­vo­re”, re­kao je glu­mac Da­vid Duc­hov­ny, ko­ji je u kul­t­noj se­ri­ji koja se po­če­la pri­ka­zi­va­ti 1993. go­di­ne utje­lo­vio Foxa Mul­de­ra. Nje­go­vu part­ne­ri­cu Da­nu Scul­ly glu­mi Gil­li­an An­der­son, koja je lje­tos obja­vi­la da se vje­ro­jat­no ne­će vra­ća­ti po­pu­lar­nom se­ri­ja­lu. “Mis­lim da će to bi­ti sve od me­ne. Osje­ća­la sam da ni­smo na­pra­vi­li sve što su obo­ža­va­te­lji oče­ki­va­li”, rek­la je. No­va se­zo­na po­či­nje on­dje gdje je de­se­ta za­vr­ši­la, a ia­ko se sa­dr­žaj ta­ji, tvo­rac se­ri­je Chris Car­ter ot­krio je da će poz­na­ti FBI agen­ti tra­ži­ti svog izgubljenog si­na Wil­li­ama ko­jeg su, ka­ko bi ga za­šti­ti­li, da­li na po­svo­je­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.