Tre­će di­je­te slav­ne glu­mi­ce

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - SCENA -

Ame­rič­ka glu­mi­ca Je­ssi­ca Alba ro­di­la je tre­će di­je­te na Sta­ru go­di­nu. Sin­čić kojem su da­li ime Hayes Alba War­ren ra­zve­se­lio je ci­je­lu obi­telj, a glu­mi­ca je na Ins­ta­gra­mu uz fo­to­gra­fi­ju ma­le­nog na­pi­sa­la da ona i su­prug Cash ne mo­gu bi­ti sret­ni­ji i da su dje­voj­či­ce Ho­nor i Ha­ven već op­sjed­nu­te ma­lim bra­tom. Glu­mi­ca je ot­kri­la i to da su se ona i su­prug na­mu­či­li oko iz­bo­ra ime­na za dje­ča­ka jer su že­lje­li pra­ti­ti odre­đe­na pravila. “Moj su­prug zo­ve se Cash ta­ko da i na­ša dje­ca mo­ra­ju ima­ti neo­bič­na ime­na koja ima­ju ne­ko zna­če­nje. Od­lu­či­li smo se za slo­vo H. Že­lje­li smo da ime bu­de po­seb­no, ali ne i čud­no”, rek­la je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.