Iz­ne­na­dan od­la­zak ta­len­ti­ra­ne glaz­be­ni­ce

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

“Uni­šte­ni smo gu­bit­kom na­še pri­ja­te­lji­ce Do­lo­res. Bi­la je ne­vje­ro­ja­tan ta­lent i osje­ća­mo da smo bi­li vr­lo pri­vi­le­gi­ra­ni što smo bi­li di­je­lom nje­zi­na života od 1989. go­di­ne, ka­da smo os­no­va­li bend. Svi­jet je iz­gu­bio is­tin­sku umjet­ni­cu”, na­pi­sa­li su čla­no­vi ben­da Cran­ber­ri­es i po­t­vr­di­li tuž­nu vi­jest da je pre­mi­nu­la nji­ho­va pje­va­či­ca Do­lo­res O’Ri­or­dan. Glaz­be­ni­ca je proš­log po­ne­djelj­ka pro­na­đe­na mr­tva u ho­tel­skoj so­bi ho­te­la Hil­ton u Lon­do­nu, gdje je bo­ra­vi­la zbog sni­ma­nja no­vih pje­sa­ma. Tuž­na vi­jest u cr­no je za­vi­la glaz­be­ni svi­jet i nje­zi­ne obo­ža­va­te­lje, ko­ji je pra­te i da­nas, vi­še od 20 go­di­na od objav­lji­va­nja hi­ta “Zom­bie”, pje­sme ko­ju je na­pi­sa­la i ko­jom je pro­s­vje­do­va­la pro­tiv IRA-inih bom­ba­ških na­pa­da. Sk­la­da­te­lji­ca je ro­đe­na 6. ruj­na 1971. u Li­me­ric­ku, gdje je za­po­če­la ka­ri­je­ru s ben­dom Cran­ber­ry Saw Us (ko­ji je pos­li­je pro­mi­je­nio ime u Cran­ber­ri­es), ko­jem se pri­dru­ži­la 1990. go­di­ne. Bend je ras­pi­sao audi­ci­ju na ko­ju je doš­la i mla­da Do­lo­res, ko­ja ih je odu­še­vi­la svo­jom autor­skom pje­smom “Lin­ger”, u ko­joj je pi­sa­la o svo­jem pr­vom pra­vom po­ljup­cu. Od­mah su zna­li da je ona pra­vi iz­bor, a ta pje­sma pos­ta­la je nji­hov prvi hit. Ia­ko su ni­za­li us­pješ­ni­ce, “Zom­bie” je i da­nas nji­hov najveći hit, a us­pješ­no su sni­ma­li sve do 2003. go­di­ne, ka­da su se od­lu­či­li na sa­mos­tal­ne ka­ri­je­re. Do­lo­res je sni­mi­la dva so­lo al­bu­ma “Are You Lis­te­ning?” i “No Bag­ga­ge”, a pos­li­je je po­nov­no su­ra­đi­va­la s Cran­ber­ri­es te po­s­ljed­njih go­di­na s tri­om D.A.R.K. Gra­di­la je us­pješ­nu ka­ri­je­ru i na po­čet­ku je ma­lo tko znao da je pri­vat­no u vr­lo lo­šem sta­nju. Tek je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na ot­kri­la da je u dje­tinj­stvu go­di­na­ma bi­la sek­su­al­no zlos­tav­lja­na, te je zbog sve­ga obo­lje­la od ano­rek­si­je i de­pre­si­je, s ko­ji­ma se go­di­na­ma bo­ri­la. Go­di­ne 2013. po­ku­ša­la si je odu­ze­ti ži­vot i ta­da joj je di­jag­nos­ti­ci­ran bi­po­lar­ni po­re­me­ćaj. Ipak, nas­ta­vi­la je ra­di­ti pro­na­šav­ši utje­hu u svojoj dje­ci Taylo­ru, Mol­ly i Da­ko­ti, ko­je je ro­di­la ti­je­kom bra­ka s biv­šim su­pru­gom, me­na­dže­rom Do­nom Bur­to­nom. Dje­ca su u ovim te­škim tre­nu­ci­ma za­hva­li­la svi­ma na iz­ra­zi­ma su­ću­ti i za­mo­li­la za pri­vat­nost.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.