“Eki­pa po­je­de sve što sku­ham”

Sa­da dje­ca i ja raz­go­va­ra­mo smi­re­ni­je i zre­li­je Svo­ja ku­li­nar­ska zna­nja i vje­šti­ne vo­di­te­lji­ca i pje­va­či­ca Sa­nja Doležal s brojnim gle­da­te­lji­ma di­je­li u no­voj ru­bri­ci “IN ma­ga­zi­na” na No­voj TV te ot­kri­va ne­dos­ta­je li joj grad­ska vre­va na­kon što se pre­sel

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Front Page - Tekst: Ma­ja Ši­tum Fo­to: Jo­sip Re­go­vić; ar­hi­va Storyja; Nel Pav­le­tić/Pixsell

“Vo­lim te­le­vi­zi­ju, rad u stu­di­ju... Uvi­jek se ve­se­lim no­vom pro­jek­tu i no­vim iz­a­zo­vi­ma. Naj­važ­ni­je mi je da je do­bra eki­pa, da se lju­di ve­se­le ra­di­ti sva­ku no­vu emi­si­ju. Ide­ja da vo­dim ku­li­nar­sku ru­bri­ku vje­ro­jat­no se ro­di­la u gla­va­ma pro­du­ce­na­ta emi­si­je ‘IN ma­ga­zin’. Na­zva­li su me, pi­ta­li bih li doš­la odra­di­ti prob­no sni­ma­nje, što sam ra­do uči­ni­la. Na­kon ne­kog vre­me­na ja­vi­li su mi da su od­lu­či­li po­ku­ša­ti sa mnom. Hva­la na po­vje­re­nju, na­dam se da će bi­ti do­bro. Za­sad eki­pa či­ja je po­seb­nost što svi za­in­te­re­si­ra­ni gle­da­te­lji mo­gu sla­ti raz­na pi­ta­nja ili pri­jed­lo­ge ko­je bi recepte mo­gla sprav­lja­ti u tjed­ni­ma ko­ji do­la­ze. “Vo­lim in­te­rak­ci­ju s gle­da­te­lji­ma, na taj smo im na­čin bli­ži. Ima mi­li­jun pi­ta­nja na ko­ja si­gur­no ne znam od­go­vor, ali ne sra­mim se to priz­na­ti i pi­ta­ti ne­ko­ga tko zna. Svjes­na sam da uči­mo dok smo ži­vi. Ku­ham vi­še od tri­de­set go­di­na, kao i sva­ka maj­ka, do­ma­ći­ca, fri­zer­ka, ban­ka­ri­ca. Vo­lim ku­ha­ti je­la na ko­ji­ma sam odras­la, ali is­to ta­ko i is­pro­ba­va­ti ne­što no­vo. Ne­ma tri­ko­va, vo­lim jes­ti i vo­lim ku­ha­ti. Ipak, dok sam pu­no ra­di­la i bri­nu­la se o obi­te­lji, ku­ha­la bih uvi­jek dvos­tru­ke por-

“Vo­lim in­te­rak­ci­ju s gle­da­te­lji­ma, na taj smo im na­čin bli­ži. Ima mi­li­jun pi­ta­nja na ko­ja si­gur­no ne znam od­go­vor, ali ne sra­mim se to priz­na­ti i pi­ta­ti ne­ko­ga tko zna. Svjes­na sam da uči­mo dok smo ži­vi”

cije, pa bih po­lo­vi­cu obro­ka za­mrz­nu­la i ima­la za hit­ne slu­ča­je­ve”, objaš­nja­va 54-go­diš­nja­ki­nja ko­ja je sla­vu stek­la kao čla­ni­ca No­vih fo­si­la. Ži­vot u ben­du zna­čio je broj­ne kon­cer­te, pu­to­va­nja, tur­ne­je, sni­ma­nja, a ta­kav na­po­ran tem­po ma­lo vre­me­na os­tav­lja za pra­vil­nu pre­hra­nu. “Uf, kad si mlad, ne raz­miš­ljaš pre­vi­še o hra­ni, ba­rem me­ni to ni­je bio pri­ori­tet. A na tur­ne­ja­ma je­deš uglav­nom ho­tel­sku hra­nu ili is­tra­žu­ješ res­to­ra­ne ako imaš ko­ji dan slo­bod­no”, pri­sje­ti­la se Za­grep­čan­ka, ko­ja se po­s­ljed­njih go­di­na po­sve­ti­la zdra­voj pre­hra­ni. “Odu­vi­jek sam vo­će i po­vr­će ku­po­va­la na po­je­de sve što sku­ham”, go­vo­ri vo­di­te­lji­ca Sa­nja Doležal, ko­ja se na­kon ne­ko­li­ko mje­se­ci stan­ke pri­je de­se­tak da­na vra­ti­la na ma­le ekra­ne. Glaz­be­ni­ca je no­vo­go­diš­nje po­ja­ča­nje No­ve TV i “IN ma­ga­zi­na”, u ko­jem sva­kog da­na ima svoj ku­li­nar­ski ku­tak te za gle­da­te­lje pri­pre­ma ukus­na i za­nim­lji­va je­la, ali i di­je­li s nji­ma svo­ja is­kus­tva i sje­ća­nja iz ku­hi­nje. “Su­bo­tom je ma­ma uvi­jek sa­ti­ma ku­ha­la do­ma­ću ju­hu, mi­ris ju­he vo­lim i da­nas. Na­rav­no i ma­mi­ne va­ni­lin-ki­fli­ce za Bo­žić”, pri­sje­ti­la se vo­di­te­lji­ca no­ve ru­bri­ke, tr­ž­ni­ci, me­so kod pro­vje­re­nih me­sa­ra ili od pri­ja­te­lja sa se­la. Je­dem sve, ali sam iz­ba­ci­la tjes­te­ni­nu, kruh i ri­žu. Nas­to­jim jes­ti što vi­še svje­žeg po­vr­ća, la­ga­nog me­sa i ri­be. Pu­no ho­dam po pri­ro­di”, ot­kri­va Sa­nja i od­go­va­ra na pi­ta­nje je li naj­u­kus­ni­je vo­će iz nje­zi­na vr­ta. “Na­rav­no, su­per je, ali naj­vi­še me ve­se­li ka­da vrt sa­ma obra­đu­jem.” Na­ime, Sa­nji je odu­vi­jek oaza mi­ra bi­la vi­ken­di­ca uz ri­je­ku Mrež­ni­cu, gdje ima vrt s raz­nim po­vrt­nim kul­tu­ra­ma, a ove go­di­ne od­lu­či­la je iza se­be os­ta­vi­ti grad­ski asfalt i u pot­pu­nos­ti ga za­mi­je­ni­ti

ta­moš­njim ze­le­ni­lom. “Saz­re­la je u me­ni od­lu­ka da pro­na­đem mir, da se dje­ca osa­mos­ta­le, a ja po­nov­no okre­nem se­bi. Na­vik­nu­la sam se na ži­vot iz­van cen­tra, a Zagreb je do­volj­no bli­zu da sam za 45 mi­nu­ta u cen­tru ako po­že­lim. Ali is­kre­no, ri­jet­ko po­že­lim. Uži­vam u pri­ro­di, ona me smi­ru­je i pu­ni. Vre­va, gu­žva auto­mo­bi­la i ner­vo­za gra­da uop­će mi ne ne­dos­ta­ju”, go­vo­ri glaz­be­ni­ca, ko­joj sin Lu­ka i kći Lea (ko­je je do­bi­la ti­je­kom bra­ka s bub­nja­rom Ne­na­dom Ša­ri­ćem) ni­ka­da ni­su za­da­va­li gla­vo­bo­lje ka­da je riječ o ku­ha­nju. “Imam sre­ću što su mo­ja dje­ca od ma­lih no­gu je­la sve. Odras­li su na va­ri­vi­ma i ju­ha­ma, pa vo­le sve. Kći je po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne ve­gan­ka, pa mi je tre­ba­lo ne­ko vri­je­me da se poč­nem sna­la­zi­ti i u tak­voj pre­hra­ni. Sad kad vi­še ne ži­vi­mo za­jed­no, po­či­nju i sa­mi ku­ha­ti”, go­vo­ri po­nos­na ma­ma, ko­ja od pre­se­lje­nja sa svo­jom dje­com ima druk­či­ji od­nos. “Na­rav­no da se pro­mi­je­nio, raz­go­va­ra­mo druk­či­je, ne­ka­ko smi­re­ni­je i zre­li­je. Oni su već svo­ji lju­di i sa­mi bi­ra­ju svoj put, a ja sam tu da ih po­dr­žim i dam sa­vjet ako ga za­tra­že”, rek­la je Sa­nja, ko­ja u pot­pu­nos­ti vje­ru­je svo­jim stu­den­ti­ma i ne do­la­zi u ne­na­jav­lje­ne in­s­pek­ci­je. “Ja­vim kad ću do­ći, pa mis­lim da se br­zin­ski pe­re su­đe i ure­đu­je stan”, ot­kri­va

“Za glaz­bu uvi­jek imam vre­me­na, glaz­ba svi­ra i sa­da dok raz­go­va­ra­mo. S ben­dom ne­mam pu­no oba­ve­za, pa me ve­se­le po­vre­me­ni kon­cer­ti i dru­že­nje s deč­ki­ma”, go­vo­ri poz­na­ta pje­va­či­ca

svo­je sum­nje glaz­be­ni­ca, ko­ja je odu­vi­jek odu­šev­lja­va­la svo­jim gla­som i nas­tu­pi­ma s No­vim fo­si­li­ma, a obo­ža­va­te­lje ben­da ra­zve­se­lit će vi­jest da no­ve pos­lov­ne obve­ze ne­će omes­ti nas­tu­pe i kon­cer­te. “Za glaz­bu uvi­jek imam vre­me­na, glaz­ba svi­ra i sa­da dok raz­go­va­ra­mo. S ben­dom ne­mam pu­no oba­ve­za, pa me ve­se­le po­vre­me­ni kon­cer­ti i dru­že­nje s deč­ki­ma. Pri­ja­te­lji smo i ku­mo­vi, čes­to se dru­ži­mo pri­vat­no”, go­vo­ri vo­di­te­lji­ca, ko­ja nam je ot­kri­la svo­je ku­li­nar­ske taj­ne, no o jed­noj te­mi ipak ne­ra­do go­vo­ri. U trav­nju proš­le go­di­ne, pet go­di­na na­kon smr­ti su­pru­ga, na vjen­ča­nje Eli­za­be­te Vr­ban, jed­ne od na­tje­ca­te­lji­ca glaz­be­nog showa “Ni­kad ni­je kas­no”, doš­la je u druš­tvu An­te Sto­ja­ko­vi­ća. Ta­da je rek­la da su sa­mo pri­ja­te­lji, a na­kon što su još ne­ko­li­ko pu­ta snim­lje­ni u cen­tru Za­gre­ba, me­di­ji su po­če­li na­ga­đa­ti da je pro­naš­la no­vu lju­bav. No jed­na od naj­o­mi­lje­ni­jih do­ma­ćih da­ma ni­je htje­la da­va­ti iz­ja­ve i ko­men­ti­ra­ti broj­ne upi­te o pri­ro­di ve­ze, a na pi­ta­nje: “Za­što?” krat­ko od­go­va­ra: “Za­to!”

NAJDRAžI Ia­ko je du­go raz­miš­lja­la o pre­se­lje­nju na Mrež­ni­cu, vo­di­te­lji­ca se na to od­lu­či­la ka­da su joj dje­ca odras­la, pa sa­da svo­jim stu­den­ti­ma ne do­la­zi u ne­na­jav­lje­ne po­sje­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.