Naj­bo­lje iz svi­je­ta glaz­be

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - SCena -

Odr­ža­na je 60. do­dje­la na­gra­da Gram­my, ko­ja je oku­pi­la najvažnija ime­na glaz­be­nog i svi­je­ta show bu­si­ne­ssa. Do­dje­la je bi­la di­na­mič­na zbog nas­tu­pa broj­nih glaz­be­ni­ka, a smi­je­ha ni­je ne­dos­ta­ja­lo za­hva­lju­ju­ći do­ma­ći­nu Ja­me­su Cor­de­nu, ko­ji je s la­ko­ćom i du­ho­vi­to vo­dio do­dje­lu na­gra­da. Cor­den je naj­vi­še odu­še­vio pu­bli­ku snim­kom u ko­joj je oku­pio broj­ne zvi­jez­de da či­ta­ju ulom­ke iz knji­ge o Do­nal­du Trum­pu pod na­zi­vom “Fi­re and Fury”, a ca­meo je ima­la i Hil­lary Clin­ton. Po­kret #MeToo po­nov­no je imao ve­li­ku po­dr­šku na cr­ve­nom te­pi­hu, a nje­go­va važ­nost is­ti­ca­la se i na po­zor­ni­ci ti­je­kom sa­me do­dje­le. At­mo­sfe­ru je svo­jim ener­gič­nim nas­tu­pom za­gri­jao Ken­drick La­mar, ko­ji je otvo­rio do­dje­lu, a na po­zor­ni­ci su mu se pri­dru­ži­li Da­ve Chap­pel­le i grupa U2. La­mar je pos­li­je po­meo sve rap ka­te­go­ri­je, ali ap­so­lut­ni po­bjed­nik ve­če­ri bio je Bru­no Mars, ko­ji je osvo­jio na­gra­du u svim važ­ni­jim ka­te­go­ri­ja­ma – za naj­bo­lji album, singl i pje­smu

go­di­ne.

Nas­tup pje­va­či­ce Ke­she, ko­ja je bi­la op­tu­ži­la svog biv­šeg pro­du­cen­ta Lu­ka­sza Got­twal­da za sek­su­al­no i psi­hič­ko zlos­tav­lja­nje, bio je da­le­ko naj­e­mo­tiv­ni­ji dio ve­če­ri. Ke­sha je suz­dr­ža­va­ju­ći su­ze ot­pje­va­la po­vrat­nič­ku pje­smu “Praying”, a po­dr­šku na po­zor­ni­ci pru­ži­le su joj Cyn­di La­uper, Ca­mi­la Ca­bel­lo, Ju­lia Mic­ha­els, An­dra Day i Be­be Rexha.

Naj­bo­ljim no­vim iz­vo­đa­čem pro­gla­še­na je Ale­ssia Ca­ra, pos­tav­ši ta­ko je­di­na že­na ko­ja je na ovim Gram­myji­ma osvo­ji­la važ­ni­ju na­gra­du. Stra­ni me­di­ji ko­men­ti­ra­li su ka­ko je ne­rav­no­te­ža bi­la po­seb­no obes­hra­bru­ju­ća na­ve­čer, kad se na­gla­ša­va­la važ­nost kam­pa­nja #MeToo i #Ti­mesUp. Mno­ge je do­dat­no raz­lju­ti­lo što je Ed She­eran, kao je­di­ni mu­ška­rac u ka­te­go­ri­ji, osvo­jio na­gra­du za naj­bo­lji so­lo nas­tup. Druš­tve­ne mre­že uža­ri­le su se od ko­men­ta­ra o do­dje­li, a naj­bo­lji tre­nu­tak pri­ušti­la je Blue Ivy, ko­ja je tra­ži­la da Beyon­cé i Jay-Z pres­ta­nu plje­ska­ti ka­ko bi ču­la go­vor pje­va­či­ce Ca­mi­le Ca­bel­lo.

UTJECAJAN PAR

Beyon­ce i Jay Z na do­dje­lu su po­ve­li kćer Blue Ivy

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.