Nas­tav­lja se po­tra­ga za sa­vr­še­nim mo­de­lom

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Jed­no od naj­poz­na­ti­jih re­ality na­tje­ca­nja “Ame­rič­ki top-mo­del” iz go­di­ne u go­di­nu odu­šev­lja­va gle­da­te­lje di­ljem svi­je­ta. Ame­rič­ka ma­ne­ken­ka, glu­mi­ca i te­le­vi­zij­ska vo­di­te­lji­ca Tyra Ban­ks ujed­no je i jed­na od auto­ri­ca tog showa, u ko­jem za na­tje­ca­te­lji­ce pos­to­ji sa­mo je­dan cilj – osvo­ji­ti la­ska­vu ti­tu­lu ame­rič­ko­ga top-mo­de­la. U no­voj se­zo­ni, či­ja je pre­mi­je­ra 9. ve­lja­če na ka­na­lu Fox Li­fe, osim na­tje­ca­te­lji­ca svo­ju će sre­ću oku­ša­ti i mu­škar­ci. Glav­na je na­gra­da ugo­vor s pres­tiž­nom mod­nom agen­ci­jom Next Mo­del Ma­na­ge­ment, sni­ma­nje nas­lov­ni­ce za ča­so­pis Nylon te kam­pa­nja vri­jed­na 100.000 do­la­ra za svjet­ski poz­nat brand Gu­ess. Osim kla­sič­nih za­da­ta­ka fo­to­gra­fi­ra­nja i ho­da­nja mod­nom pis­tom, u no­voj se­zo­ni bu­du­ći će ma­ne­ke­ni mo­ra­ti po­ka­za­ti i svo­je vje­šti­ne na druš­tve­nim mre­ža­ma. Gla­so­vi pu­bli­ke pu­tem Ins­ta­gra­ma imat će ve­li­ku ulo­gu u od­lu­ci tko od na­tje­ca­te­lja os­ta­je, a tko is­pa­da. Osim Tyre Ban­ks i Kel­ly Cu­tro­ne, u ži­ri­ju će bi­ti J. Alexan­der, ko­ji će bu­du­će mo­de­le uči­ti svim tri­ko­vi­ma ho­da­nja na mod­noj pis­ti, te fo­to­graf Yu Tsai. U ovom cik­lu­su ve­li­ku po­zor­nost po­bu­di­la je Win­nie Har­low, mla­da ma­ne­ken­ka s vi­ti­li­gom ko­ja je bi­la pr­va ka­nad­ska na­tje­ca­te­lji­ca u showu i pos­li­je je stek­la svjet­sku sla­vu.

IZAZOVI Jed­na od naj­poz­na­ti­jih na­tje­ca­te­lji­ca bi­la je Win­nie Har­low, ko­ja je pos­li­je pos­ti­gla svjet­sku sla­vu i jed­na je od naj­tra­že­ni­jih ma­ne­ken­ki da­naš­nji­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.