Gu­bi­tak znans­tve­ni­ka ko­ji je na­dah­nuo svi­jet

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Zna­me­ni­ti bri­tan­ski te­orij­ski fi­zi­čar Stephen Hawking umro je u do­bi od 76 go­di­na u svo­joj ku­ći u Cam­brid­geu. Autor je po­pu­lar­nih dje­la u ko­ji­ma iz­no­si svo­je te­ori­je o sve­mi­ru te je dao iz­ni­man do­pri­nos na po­dru­čju koz­mo­lo­gi­je i kvant­ne gra­vi­ta­ci­je, oso­bi­to u kon­tek­s­tu cr­nih ru­pa. Nje­go­va po­pu­lar­nost u znans­tve­nim kru­go­vi­ma po­tak­nu­la je za­ni­ma­nje pop kul­tu­re pa se Hawkin­go­vo ime spo­mi­nje u broj­nim fil­mo­vi­ma i se­ri­ja­ma, a u ne­ko­li­ko njih se i po­ja­vio. Ed­die Red­mayne glu­mio je Hawkin­ga u fil­mu “Te­ori­ja sve­ga” i osvo­jio Os­car za naj­bo­lje­ga glum­ca. “Iz­gu­bi­li smo za­is­ta di­van um, za­pa­nju­ju­ćeg znans­tve­ni­ka i naj­s­mješ­ni­jeg čo­vje­ka ko­je­ga sam imao za­do­volj­stvo upoz­na­ti. Mo­ja lju­bav i mis­li su s nje­go­vom iz­van­red­nom obi­te­lji”, iz­ja­vio je Red­mayne na­kon što je doz­nao za smrt gla­so­vi­tog fi­zi­ča­ra. Hawking je bio naj­ve­ći uzor li­ko­vi­ma iz se­ri­je “Te­ori­ja ve­li­kog pra­ska” pa se po­ja­vio u ne­ko­li­ko epi­zo­da. Us­po­me­nu na su­rad­nju po­di­je­li­la je eki­pa iz se­ri­je obja­viv­ši na Twit­te­ru za­jed­nič­ku fo­to­gra­fi­ju. “Bi­la je čast ima­ti ga u ‘Te­ori­ji ve­li­kog pra­ska’. Hva­la što ste in­s­pi­ri­ra­li i nas i svi­jet”, na­pi­sa­li su is­pod fo­to­gra­fi­je. Kul­tur­na iko­na po­ja­vi­la se i u se­ri­ja­ma kao što su “Zvjez­da­ne sta­ze: No­va generacija”, “Co­mic Re­li­ef Ori­gi­nals” te u ani­mi­ra­nim se­ri­ja­ma “Sim­p­so­ni”, “Fu­tu­ra­ma” i “Na­jot­ka­če­ni­ji ro­di­te­lji”.

PO­VI­JEST JED­NE LJUBAVI Hawkin­gov ži­vot pre­tvo­ren je u film “Te­ori­ja sve­ga” u ko­jem ga je utje­lo­vio Ed­die Red­mayne, a nje­go­vu su­pru­gu Ja­ne glu­mi­la je Fe­li­city Jo­nes

U SVE­MI­RU Na po­ziv glum­ca Le­onar­da Ni­moya, Hawking je glu­mio se­be u jed­nom nas­tav­ku se­ri­je “Zvjez­da­ne sta­ze: No­va generacija”

Fi­zi­čar, omi­ljen me­đu glu­mač­kom eki­pom “Te­ori­je ve­li­kog pra­ska”, gos­to­vao je u ne­ko­li­ko nas­ta­va­ka te po­pu­lar­ne se­ri­je OD­LI­čAN HU­MOR

ANI­MI­RA­NE AVAN­TU­RE Znans­tve­nik je po­sje­tio Sprin­g­fi­eld u jed­nom od nas­ta­va­ka kul­t­ne se­ri­je “Sim­p­so­ni”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.