Po­vra­tak “Exk­lu­zi­va” s no­vom vo­di­te­lji­com

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Ključ nade -

Vo­di­te­lji­ca Ana Ra­di­šić no­vo je li­ce RTL-a te od vi­ken­da 14. i 15. trav­nja po­či­nje vo­di­ti showbizz emi­si­ju “Exk­lu­ziv”. “Iz­nim­no sam sret­na što sam do­bi­la pri­li­ku pri­dru­ži­ti se RTL-u i na­dam se da ću svo­jim an­ga­žma­nom, ra­dom i tru­dom oprav­da­ti po­vje­re­nje. Re­dak­ci­ja mi je su­per i baš se ve­se­lim no­vom po­čet­ku”, rek­la je Ana ko­ja će vo­di­ti emi­si­ju ko­ja se na­kon stan­ke po­nov­no vraća na ma­le ekra­ne. RTL je od­lu­čio vra­ti­ti je­dan od naj­gle­da­ni­jih ma­ga­zin­skih for­ma­ta u pot­pu­no no­vom ru­hu, a kon­cept os­ta­je isti - za­ba­van s pre­gršt sa­dr­ža­ja i ne­izos­tav­nih ek­s­klu­ziv­nih in­ter­v­jua s hr­vat­ske, ali i svjet­ske showbiz sce­ne. “Svi u re­dak­ci­ji uz­bu­đe­ni smo zbog po­čet­ka emi­ti­ra­nja. Tru­dit će­mo se bi­ti druk­či­ji, ori­gi­nal­ni i pr­vi. Bit će tu za sva­ko­ga po­ne­što. Na sve o če­mu pri­ča­te na ka­va­ma od­go­vo­re će­te do­bi­ti u Exk­lu­zi­vu”, go­vo­ri Ana ko­ja je i ured­ni­ca glaz­be­ne emi­si­je “Top.HR”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.