Pe­ti spoj glaz­be i kul­tu­re

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

je­re. U MSU do­la­zi i eks­plo­ziv­ni be­ograd­ski post-punk trio Re­pe­ti­tor ko­ji će kon­cert odr­ža­ti 7. sr­p­nja, a se­zo­nu 14. sr­p­nja za­tva­ra bend Maya­les, ko­ji ove go­di­ne sla­ve 25. ob­ljet­ni­cu ka­ri­je­re. Uz kon­cer­te po­sje­ti­te­lji će mo­ći raz­gle­da­ti tri iz­lož­be- “Po­dru­čja do­ti­ca­ja - ar­hi­tek­tu­ra Gra­za i Za­gre­ba“, “REZ/ CUT“te dje­la mul­ti­me­di­jal­nog umjet­ni­ka To­mis­la­va Braj­no­vi­ća, a tu su i nas­tu­pi broj­nih per­for­me­ra, pro­jek­ci­je fil­mo­va te pre­mi­jer­no knji­žev­ne tri­bi­ne s re­le­vant­nim do­ma­ćim auto­ri­ma. Ti­je­kom vru­ćih mje­se­ci krov za­gre­bač­kog Mu­ze­ja su­vre­me­ne umjet­nos­ti po­nov­no će pos­ta­ti omi­je­no okup­lja­li­šte lju­bi­te­lja kul­tu­re i glaz­be jer se pe­ti put odr­ža­va “Lje­to u MSU”. No­vu se­zo­nu 2. lip­nja otva­ra za­gre­bač­ki art-rock sas­tav Boa, a tje­dan da­na pos­li­je 9. lip­nja orit će se hi­to­vi Ko­jo­ta. Tre­ća su­bo­ta, 16. lip­nja, re­zer­vi­ra­na je za na­gra­đi­va­nu jazz sen­za­ci­ju Chui, a na­kon njih, 30. lip­nja na krov do­la­zi Hlad­no pi­vo ko­ji će svi­ra­ti naj­po­pu­lar­ni­je pje­sme ko­je su stva­ra­li ti­je­kom bo­ga­te tri­de­se­to­go­diš­nje ka­ri-

BO­GA­TA KARIJERA Hlad­no pi­vo iz­vest će hi­to­ve ko­je su stva­ra­li ti­je­kom 30 go­di­na ra­da PO­NOV­NO ZA­JED­NO Dru­ga su­bo­ta “Lje­ta u MSU” re­zer­vi­ra­na je za bend Ko­jo­ti

JAZZ SENZACIJA Hva­lje­ni i na­gra­đi­va­ni bend Chui tre­ći je iz­vo­đač ko­ji će na kro­vu za­gre­bač­kog mu­ze­ja nas­tu­pi­ti u su­bo­tu, 16. lip­nja

EKS­PLO­ZIV­NI POST-PUNK U me­tro­po­li će kon­cert odr­ža­ti i bend Re­pe­ti­tor

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.