Us­pjeh do­ma­će dram­ske serije

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - SCENA -

HRT-ova dram­ska se­ri­ja “Ču­var dvor­ca” pro­da­na je šved­sko­mu jav­nom me­dij­skom ser­vi­su i ugled­no­mu bri­tan­skom pro­gra­mu Chan­nel 4, a mo­ći će se usko­ro na zah­tjev gle­da­ti i u Sje­di­nje­nim Ame­rič­kim Dr­ža­va­ma. Lu­kas No­la, re­da­telj i au­tor, re­kao je da ga pri stva­ra­nju serije ni­je za­ni­ma­la po­li­ti­ka, ne­go po­naj­pri­je ka­ko se po­li­tič­ki kriv­ci po­na­ša­ju kad se po­re­dak poč­ne uru­ša­va­ti. “Na­mje­ra mi je bi­la po­s­vje­do­či­ti o ras­pa­du sus­ta­va oba­vje­štaj­ne za­jed­ni­ce, a ti­me ne­iz­rav­no i ko­mu­niz­ma. Uru­ša­va­nje jed­no­ga sus­ta­va, car­stva ili po­li­tič­ko­ga po­ret­ka, odu­vi­jek je bi­la za­nim­lji­va umjet­nič­ka te­ma, a mis­lim da ta sas­tav­ni­ca na­še po­vi­jes­ti, osim rub­no, do­sad ni­je bi­la film­ski obra­đi­va­na“, do­dao je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.