In­s­pi­ra­ci­ja u slav­nom go­tič­kom ro­ma­nu

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

U po­vo­du 200. ob­ljet­ni­ce iz­da­nja go­tič­kog ro­ma­na “Fran­kens­te­in” Mary Shel­ley, sre­diš­nji pro­gram Ani­ma­fes­ta Za­greb 2018., po­sve­ćen je žan­ru ho­ro­ra. Svjet­ski festival ani­mi­ra­nog fil­ma odr­ža­va se od 4. do 9. lip­nja te će pro­gram krat­kih kla­si­ka “Me­men­to mo­ri” otvo­ri­ti Dis­neyjev krat­ko­me­traž­ni film, pr­vi iz se­ri­je “Sil­ly Symp­ho­ni­es”, “The Ske­le­ton Dan­ce” (1929.), kao pri­mjer naj­ra­ni­jih bav­lje­nja tom te­ma­ti­kom. Fil­mo­vi iz po­s­ljed­njih pet­na­es­tak go­di­na či­ne seg­men­te “Je­za u va­šoj gla­vi” i “Krv!!!”. Du­go­me­traž­ni dio te- mat­skog pro­gra­ma do­no­si dva kul­t­na fil­ma – “Per­fect Blue” Sa­to­shi­ja Ko­na i ko­rej­ski ho­ror “Se­oul Sta­ti­on Ye­ona San­g­hoa”. Pred­sta­vit će se i do­ma­ći auto­ri u pro­gra­mu “Hr­vat­ski bes­ti­ja­rij“, gdje će se pri­ka­za­ti “Mu­ha” Vla­di­mi­ra V Ju­tri­še i Alek­san­dra Mar­k­sa, “Ma­ska cr­ve­ne smr­ti” Pav­la Štal­te­ra i Bran­ka Ra­ni­to­vi­ća, “Mač­ka” Zlat­ka Bo­ure­ka, “Rib­lje oko” Jo­ška Ma­ru­ši­ća, “Ku­gi­na ku­ća” Zlat­ka Pav­li­ni­ća, “Si­len­ci­jum” Mar­ka Me­š­tro­vi­ća i Da­vo­ra Me­đu­re­ča­na te “Le­vi­ja­tan” Si­mo­na Bo­go­je­vi­ća Na­rat­ha.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.